NAŠ ISTORIJAT

Medicinski fakultet je osnovan 17. marta 1978. godine na inicijativu Univerziteta u Banjoj Luci, sa ciljem da obrazuje stručnjake sa visokom stručnom spremom i stručnim nazivom doktor medicine. Prvo predavanje je održano 15. novembra 1978. godine.

Od tog perioda pa do danas, prateći svjetske trendove u obrazovanju, Fakultet je krenuo u smjeru pokretanja novih studijskih programa. 

Pored integrisanih studijskih programa: Medicina, Dentalna medicina i Farmacija, licencirani su i novi studijski programi zdravstvenog usmjerenjaBabištvo, Fizioterapija, Radiološka tehnologija, Sestrinstvo, Sanitarno inženjerstvo i Medicinsko laboratorijska dijagnostika.

Tako danas, Medicinski fakultet ima sva tri ciklusa studija – devet studijskih programa na osnovnim studijama, drugi ciklus studija – Master zdravstvenih studija kao i treći ciklus studija biomedicinskih nauka. U poslijediplomsko obrazovanje uključen je i značajan broj pozivnih predavača, viziting profesora iz zemlje i inostranstva, tako da su stečeni uslovi da se studenti upoznaju sa novinama i savremenim trendovima u medicini.

Posljednih par godina Fakultet je značajnu pažnju posvetio proširenju prostornih kapaciteta, tehničkom opremanju i kadrovskom osposobljavanju kako bi omogućili pružanje savremenih stručnih znanja. Ističemo savremeni kabinet kliničkih vještina gdje studenti imaju priliku da na robotizovanim modelima vježbaju i ovladaju praktičnim vještinama neophodnim za klinički rad; te digitalizovani paket “Anatom – E” koji studentima omogućava da na savremen i inovativan način uče građu i strukturu čovjeka.

Pored edukativno-nastavne uloge, u sklopu Medicinskog fakulteta razvile su se i posebne podorganizacione jedinice kao što su:  

  • Centar za specijalizacije i kontinuiranu edukaciju,
  • Dentalna klinika,
  • Specijalistički medicinski centar i
  • Centar za biomedicinska istraživanja

Medicinski fakultet usavršava i razvija metode naučno-istraživačkog rada, organizuje sistemsko praćenje stručnih i naučnih dostignuća i priprema kadrove za samostalan stručni i naučno-istraživački rad. Organizuje i obavlja stalno stručno usavršavanje kadrova u oblasti zdravstva u okvirima savremenih dostignuća u toj oblasti, a posebno se bavi podizanjem i usavršavanjem naučno-nastavnog podmlatka u skladu sa reformom Visokog obrazovanja, te učestvuje u naučno-istraživačkim projektima svih medicinskih disciplina. Učesnik je projekta reforme Medicinskih fakulteta u BiH u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i Evropskom reformom visokog obrazovanja.