Klinička farmakologija - ZNj

Teme za diplomske radove - Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Katedra za farmakologiju i toksikologiju

Medicinski fakultet

Banja Luka

 

Prijedlog tema diplomskih radova za šk.2019/20

Prof. Škrbić, mentor

  1. Neracionalna primjena inhibitora protonske pumpe 
  2. Klinički značaj polimorfizma gena u metabolizmu antikoagulantnih lijekova
  3. Propisivanje benzodiazepina u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Prof. Šatara, mentor

  1. Farmakološke karakteristike beta blokatora i razlike u djelotvornosti kod najčešćih kliničkih primjena
  2. Primjena marihuane u terapijske svrhe
  3. Vanbolnička potrošnja antiinflamatornih i antireumatskih lijekova (ATC M01 i M02) 

Prof. Nežić, mentor

  1. Dermatotoksični lijekovi
  2. Pleiotropna dejstva hipolipemijskih lijekova

 

 

Log in