Mikrobiologija i imunologija – S

Raspored tema predavanja i predavača iz mikrobiologije i imunologije

Plan i program nastave iz bakteriologije – zimski semestar 2017/18. šk. god.

stomatologija

Predavanja se održavaju utorkom, 8.00-9.30h .

10.10.2017. godine  prof. Miroslav Petković

Uvod u mikrobiologiju. Taksonomija i klasifikacija bakterija.

Građa, biosinteza i funkcija bakterijske ćelije (građa omotača bakterijske ćelije, kapsula, flagele i pili, spore bakterija).

17.10.2017. godine doc. dr Aleksandra Šmitran

Karakteristike genoma bakterija i mehanizmi za razmjenu genetskog materijala bakterija:

transformacija, konjugacija, transdukcija.

Faktori virulencije bakterija (faktori adherencije, faktori invazivnosti, bakterijski toksini).

24.10.2017. godine prof. Miroslav Petković

Mehanizmi antibakterijskog djelovanja antibiotika i hemioterapeutika.

Mehanizmi rezistencije bakterija na antibiotike i hemioterapeutike.

Opšte osobine bakterija roda Staphylococcus. Osobine i medicinski značaj bakterije

Staphylococcus aureus.

31.10. 2017. godine prof. Miroslav Petković

Opšte osobine bakterija roda Streptococcus. Osobine i medicinski značaj bakterija

Streptococcus pyogenes i Streptococcus agalactiae. Osobine i medicinski značaj bakterije Streptococcus pneumoniae.

Opšte osobine i medicinski značaj bakterija roda Enterococcus.

7.11.2017.  godine doc. dr Maja Travar

Svojstva urođene imunosti. Prepoznavanje mikroorganizama od strane ćelija urođene imunosti. Komponente urođene imunosti, celularne (makrofagi, NK ćelije) i humoralne. Uloga urođene imunosti u stimulisanju stečenog imunskog odgovora.

Antigeni: vrste i svojstva. Principi prepoznavanja antigena od strane T- i B-limfocita. Antigen-prezentujuće ćelije. Glavni kompleks gena tkivne podudarnosti (MHC). Struktura i funkcija MHC molekula. Obrada i prezentacija proteinskih antigena.

Receptori za antigen na  limfocitima. Razvoj imunskog repertoara i nastanak različitih antigenskih receptora. Sazrevanje i selekcija T-limfocita. Sazrevanje i selekcija B-limfocita.

  1. 11. 2017. god. doc. dr Maja Travar

Prepoznavanje antigena i aktivacija naivnih T-limfocita. Efektorske funkcije pomoćničkih CD4+ T-limfocita (uloga TH1, TH2 i TH17 ćelija u imunskom odgovoru). Efektorske funkcije citotoksičnih CD8+ T-limfocita.

B-limfociti: aktivacija, diferencijacija i efektorske funkcije. Humoralni odgovor na T-nezavisne i T-zavisne antigene. Efektorske funkcije antitela. Funkcije antitela na posebnim anatomskim mestima (mukozna i neonatalna imunost).

  1. 11. 2017. -neradni dan, temu obraditi na vježbi u vidu skraćenog seminara

28.11.2017. godine doc. dr Maja Travar

Preosetljivost I, II, III i IV tipa.

Imunološka tolerancija. Centralna i periferna tolerancija T i B limfocita.

Autoimunost: principi i patogeneza. Indukcija imunskog odgovora na transplantirana tkiva i mehanizmi odbacivanja kalema. Prevencija i tretman odbacivanja kalema. Imunski odgovor na tumore. Imunski mehanizmi odbacivanja tumora. Imunološki pristupi u terapiji malignih tumora.

5.12.2017. godine doc. dr Aleksandra Šmitran

Opšte osobine bakterija roda Neisseria; osobine i medicinski značaj bakterija Neisseria

gonorrhoeae i Neisseria meningitidis.

Osobine i medicinski značaj bakterija Haemophilus influenzae.

Bakterijske vakcine (principi izrade vakcina; antigeni bakterija u vakcinama; bakterijske

vakcine u upotrebi)

  1. 12. 2017. godine doc. dr Maja Travar

Opšte osobine bakterija familije Enterobacteriaceae.

Osobine i medicinski značaj bakterija rodova Salmonella i Shigella.

Osobine i medicinski značaj bakterija roda Yersinia i vrsta Yersinia pestis i enterocolitica

19.12. 2017. godine prof. Miroslav Petković

Opšte osobine bakterija roda Mycobacterium; osobine i medicinski značaj bakterija

Mycobacterium tuberculosis kompleksa.

Osobine i medicinski značaj bakterije Mycobacterium leprae i oportunističkih mikobakterija.

Opšte osobine bakterija roda Corynebacterium; osobine i medicinski značaj bakterije

Corynebacterium diphtheriae i grupe difteroida.

  1. 12. 2017. godine prof. Miroslav Petković

Opšte osobine bakterija roda Bacillus; osobine i medicinski značaj bakterija Bacillus

anthracis i Bacillus cereus.

Opšte osobine bakterija roda Clostridium; osobine i medicinski značaj bakterija Clostridium difficile, Clostridium perfringens i ostalih izazivača klostridijalne mionekroze.

Osobine i medicinski značaj bakterija Clostridium tetani i Clostridium botulinum.

16.1. 2018. godine doc. dr Aleksandra Šmitran

Osobine i medicinski značaj bakterija Bordetella pertussis.

Osobine i medicinski značaj bakterije Legionella pneumophila.

Opšte osobine i medicinski značaj bakterija Vibrio cholerae, Campylobacter jejuni i Helicobacter pylori.

23.1. 2018. godine doc. dr Aleksandra Šmitran

Opšte osobine i medicinski značaj spiralnih bakterija; osobine i medicinski značaj bakterija

Borrelia burgdorferi i Leptospira interrogans.

Osobine i medicinski značaj bakterije Treponema pallidum.

Opšte osobine i medicinski značaj bakterija iz roda Chlamydia

Opšte osobine i medicinski značaj bakterija rodova Mycoplasma i Ureaplasma.

Log in