Akutna i urgentna stanja u ginekologiji i akušerstvu, perinatologija (izborni) - M

Akutna i urgentna stanja u ginekologiji i akušerstvu, perinatologija (izborni) - M

Naziv predmeta

GINEKOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VI

8

90(2+4)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije ZDRAVSTVENE NjEGE. Studije traju 8 semestara, 240 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta:
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Rade Vilendečić, vanredni profesor, Šef katedre, Nebojša Jovanić, vanredni profesor, Nenad Babić, vanredni profesor, Vesna Ećim-Zlojutro, docent, Sanja Sibinčić, docent, Nenad Lučić, docent, Zoran Borić, viši asistent, Predrag Rosić, viši asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

X Nedelja

XI  Nedelja

XII Nedelja

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

 
Razvoj genitalnih organa. Nepravilnosti u razvoju. Menstruacioni ciklus.Menstruacija. Poremećaji menstruacionog ciklusa. Amenorrhoea. Podjela, dijagnoza i terapija. Životna doba žene. Pubertet, menopauza, senijum. Normalni, atipični i patološki porođaj. Zapaljenje vulve, vagine, cerviksa, endometrijuma, parametrujuma i adneksa. Pelveo-peritonitis i difuzni peritonitis ginekološkog porijekla. . Genitalna tuberkuloza. Dijagnostički postupci u ginekologiji. Persuflacija, kolposkopija, HSG, histeroskopija, laparoskopija. Benigna i maligna oboljenja vulve, grlića i materice. Benigna i maligna oboljenja uterusa iovarijuma. Endometrioza. Bračna neplodnost. Neplodnost žene. Neplodnost muškarca.  Asistirana fertilizacija. Planiranje porodice, kontracepcija i sterilizacija. Dojka.  Zapaljenje. Benigne i maligne neoplazme. Polno prenosive bolesti.  AIDS. Urgentna stanja u ginekologiji i akušerstvu. Najčešće ginekološke operacije. Preoperativna priprema. Postoperativna nega i terapija. Fiziologija  oplođenja. Posteljica (Placenta). Promene u organizmu žene u trudnoći. Dijagnostika i trajanje trudnoće.  Prenatalne dijagnostičke procedure. Embrogeneza, rast i razvoj fetusa. Fetusne anomalije. Normalni porđaj (Partus).  Zbrinjavanje novorođenčeta. Poremećaji naleganja i rotacije glavice u porođaju. Kosi i poprečni položaj ploda. Karlična prezentacija ploda. Višestruka trudnoća.  Suženje karlice (trudnoća  i porođaj). Distokije (Dvstociae) u porođaju. Opsterričke intervencije. Povrede porođajnog kanala u porođaju. Puerperijum (fiziološki i patološki). Laktacija Krvarenje u trudnoći i porođaju (placenta previja, poremećaji koagulacije,prevremeno odlubljivanje posteqice, ruptura uterusa). Spontani pobačaj. Preterminski i posterminski porođaj.  Indukcija porođaja i pobačaja. Carski rez (Sectio Caesarea). Ektopična trudnoća. šok u opstetriciji (hemoragični i septični). Infekcije u trudnoći. Oboljenja i trudnoća. Novorođenče (Neonatus). Forenzična  opstetricija Završni ispit, ovjera semestra i upis ocjena, dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 8h 40/30 = 10,64sata Struktura opterećenja: 4 sata predavanja 5 sat vježbi i seminara 1,64 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 10,64sati h 15 nedelja =159,6sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 h10,6421,28 Ukupno opterećenje za predmet: 8 h 30 = 240 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 59,12sata Struktura opterećenja 159,6 sati (nastava) + 21,28 sati (pripreme) + 59,12 sata (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Kolokvijum Test Praktični i usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:

Log in