Anatomija i histologija - F

Anatomija i histologija - F

Naziv predmeta

ANATOMIJA SA HISTOLOGIJOM

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

II

11

5+4

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije FARMACIJE. Studije traju 10 semestara, 300 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta:
Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Zdenka Krivokuća, redovni profesor;  dr Dušan Šuščević, redovni profesor; dr Goran Spasojević, vanredni profesor; dr Tatjana Bućma, docent;  dr Vesna Gajanin, docent; mr Zlatan Stojanović, viši asistent;  mr Igor Sladojević, viši asistent; dr Gostimir Mikać, vanredni profesor; mr Vesna Vujković-Ljubojević, viši asistent, Valentina Soldat-Stanković, stručni saradnik, Siniša Stanković, stručni saradnik                                                     
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I nedjelja

II nedjelja

III nedjelja

IV nedjelja

 

V nedjelja

VI nedjelja

VII nedjelja

     

VIII nedjelja

IX nedjelja

X nedjelja

 

XI nedjelja

XII nedjelja

XIII nedjelja

XIV nedjelja

XV nedjelja

Završna nedjelja

XVIII – XXI nedjelja

1. UVOD - Predmet izučavanja anatomije i histologije . Međusobna uslovljenost građe i funkcije .Sistematska anatomija i njena podjela. Osnovi građe ( ćelija ,tkivo , organ i sistem ).2. OPŠTA OSTEOLOGIJA - Podjela kostiju , elementi građe , vrste koštanog tkiva . Elementi osteologije glave, trupa i udova . koštani elementi značajni za opštu i antropološku orjentaciju . Spojevi kostiju ( opšta artrologija)3. OPŠTA MIOLOGIJA - Poprečno prugasto i glatko mišićno tkivo . Mišić kao organ (( građa ,vlakna, tetive ,pripoji, neurovaskularni spoj i hilusi mišića). pomoćni organi (fascije i sluzni omotači ). Sistematska miologija  (mimični , mastikatorni , respiratorni mišići  , najveći mišići udova ).4. OPŠTA ANGIOLOGIJA - Arterije , vene i kapilari (osnovi građe , zakonitosti položaja , anastomoze , kolateralni i terminalni sudovi  ).  Veliki i mali krvotok .  Srce (položaj , spoljna morfologija , opis srčane duplje ,  podjela na komore i pretkomore , otvori i zalisci ) . Građa ( endokard , miokard i provodni sistem ). Koronarni sudovi . Srčana kesa . Aorta i njene grane . magistralni sudovi ; glave , gornji i donji udova . Sistem gornje i donje šuplje vene . Osnovi limfotoka .5. ORGANI ZA DISANjE -  Dio pribora za disanje i dio pribora za varenje smješteni u glavi i vratu . Gornji  disajni putevi : nosna duplja , paranazalni sinusi .  Usna duplja i njen sadržaj (jezik , zubi i pljuvačne žlijezde) . Ždrijelo ( spratovi i komunikacije ) . Grkljan ( fonacijoni  aparat - glotis ) . Tiroidna i paratiroidna žlijezda .6. GRUDNA DUPLjA - Podjela ( zid i otvori ).  Sredogruđe , podjela i raspored organa . Dušnik i glavne dušnice (položaj , opis i građa ). Pluća ( opis , kapacitet , podjela na režnjeve ,  bronho-pulmonalne segmente , sekundarne i primarne lobuluse ) . Plućna maramica  (parijetalni i visceralni list , pleuralna dupnja , pleuralni sinusi ). Jednjak . Timus.7. TRBUŠNA DUPLjA - Trbušni zid i njegove slabe tačke ,(preponski kanal , trbušna presa ) . Trbušna maramica i podjela trbušne dupnje.  Odnosi organa prema trbušnoj maramici . Sistematska anatomija organa za varenje ( želudac , duodenum , jejunum , ileum , cekum , apendiks , kolon i rektum ).  Jetra i žučni putevi . Pankreas . Slezina . Veliki krvni sudovi trbuha  ( celijačna arterija , mezenterične arterije ; portalni venski sistem i njegove anastomoze)  .8. RETROPERITONEALNI PROSTOR - Bubrezi i mokraćni putevi . Bubrežna loža . Građa bubrega ( makroskopska  i mikroskopska ). Mokraćna bešika . Nadbubrežna zlijezda9. MALA KARLICA - Zidovi i krvni sudovi . Muški polni organi  - položaj  i građa ( sjemenik ,pasjemenik , sjemevod, briznik , sjemena kesa i prostata , muška uretra ) . Ženski polni organi - položaj i građa  ( jajnik , jajovod ,  materica , usmina ) .  Pregled spoljnih polnih organa ( muških i ženskih ).10. CENTRALNI NERVNI SISTEM - Podjela nervnog sistema . Kičmena moždina  , pombasti mozak ,  srednji mozak i međumozak .  Hipofiza i epifiza . 11. VELIKI MOZAK : Siva i bijela masa , provodni putevi . Moždanice i međumoždanični prostori . Likvor cerebrospinalis ( stvaranje i evakuacija ) .  Osnovni krvni sudovi mozga . 12. PERIFERNI NERVNI SISTEM - Moždani živci (  podjela , glavne grane , inervacijona područja ).  Spinalni živci ( podjela , veliki spletovi - rameni ,  slabinski i krsni , glavne grane   i njihova inervaciona  područja ) . 13. AUTONOMNI NERVNI SISTEM -  Simpatički i parasimpatički  . Veliki autonomni spletovi ( srčani , plućni , celijačni i karlični ) . 14. ANATOMIJA ČULA VIDA, SLUHA I RAVNOTEŽE - 15. ANATOMIJA KOŽE - Definicija , podjela , najvažniji nazivi i shema građe  kože.

Opterećenje studenata na predmetu

Nedjeljno

Broj sati = 11 bodova × 40/30 = 14.66 Struktura opterećenja: 5 sati predavanja 2 sata računskih vježbi 2 sata laboratorijskih vježbi 5,66 sati samostalnog rada uključujući konsultacije

U semestru

Nastava i završni ispit: (14,66 sati) × 15 = 220 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 × 14,66 sati = 29,3 sati Ukupno opterećenje za predmet: 11 × 30 = 330 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući bodovanje popravnog ispita do 80,7 sati Struktura opterećenja: 220 sati (nastava) + 29,3 sati (priprema) + 80,7 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:  U pripremi
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum; TestPraktični i usmeni ispitKolokvijum: Kolokvijum   1 ( Ruka i Grudni koš );Kolokvijum   2 ( Glava i vrat );Kolokvijum   3 (CHC )Parcijalni ispit iz anatomije :Parcijalni ispit 1  ( Ruka , Grudni koš , Trbuh ) , polaže se posle  prvog (zimskog) semestra  u Januarskom i Februarskom ispitnom roku;Parcijalni ispit 2  ( Glava i vrat ,Centralni nervni sistem , Karlica , Noga ) polaže se  posle drugog semestra .Uslovi  :  za  Parcijalni ispit   1  : položen kolokvijum 1; za  Parcijalni  ispit  2  : položen parcijalni ispit 1 i  položen kolokvijum 2 i 3Završni ispit iz anatomije  :  Položen parcijalni  ispit 1 i parcijalni ispit 2   ili  Polaganje ipita iz anatomije  u cjelini posle završenog drugog semestra i položenih kolokvija  1,2 i 3
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Zdenka Krivokuća
Napomena:

Log in