Anatomija - M

Anatomija - M

Naziv predmeta

ANATOMIJA

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

I i II

21

270

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Zdenka Krivokuća, redovni profesor;  dr Dušan Šuščević, redovni profesor; dr Goran Spasojević, vanredni profesor; dr Tatjana Bućma, docent; drVesna Gajanin, docent; dr Zlatan Stojanović, viši asistent; mr Igor Sladojević, viši asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I nedjelja

II nedjelja

III nedjelja

IV nedjelja

V nedjelja

VI nedjelja

VII nedjelja

VIII nedjelja

IX nedjelja

X nedjelja

XI nedjelja

XII nedjelja

XIII nedjelja

XIV nedjelja

XV nedjelja

Završna nedjelja

XVIII – XXI nedjelja

Uvod u anatomiju i histologiju sa embriologijomOpšta osteologijaOpšta artrologija.Opšta miologija: mimični, mastikatorni i respi-ratorni mišići; najveći mišići udova.Opšta angiologija Arterije, vene i kapilari. Ve-liki i mali krvotok. Srce Srčana kesa. Aorta i nje-ne grane. Magistralni sudovi: glave, gornjih i do-njih udova. Sistem gornje i donje šuplje vene.Osnovi limfotoka.Organi za disanje: Gornji respiratorni puteviGrudna duplja Sredogruđe, Dušnik i glavne duš-nice, Pluća, Plućna maramica Jednjak. TimusTrbušna duplja Želudac, duodenum, jejunum, ileum,cekum, apendiks, kolon i rektum. Jetra i žučni pute-vi. Pankreas. Slezina. Veliki krvni sudovi trbuhaRetroperitonealni prostor Bubrezi i mokraćni pute-vi. Bubrežna loža. Građa bubrega (makroskopska i mi-kroskopska). Mokraćna bešika. Nadbubrežna žlijezda).Mala karlica. Muški polni organi. Ženski polniorgani.Centralni nervni sistem Podjela nervnog sis-

tema. Kičmena moždina, rombasti mozak, srednji

mozak i međumozak. Hipofiza i epifiza.

Veliki mozak Provodni putevi. Moždanice i među-

moždanični prostori, likvor cerebrospinalis (stva-

ranje i evakuacija). Osnovni krvni sudovi mozga.

Periferni nervni sistem. Moždani živci,

Spinalni živci .

Autonomni nervni sistem Simpatički i parasim-

patički. Veliki autonomni spletovi (srčani, pluć-

ni, celijačni i karlični).

Anatomija čula vida, sluha i ravnoteže.

Anatomija kože Definicija, podjela, najvažniji

nazivi i građa.

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 21x40/60=14

Struktura opterećenja:

3 (4) sata predavanja i seminara

5 (6) sati bježbi i seminara

5 sati samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 14 sati h 30 nedelja = 420 sati

Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4 h 14=56 sati

Ukupno opterećenje za predmet21 h 70 = 1470 sati

Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita

Struktura opterećenja:

420 sati nastave + 56 sati pripreme

Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum

Literatura: U pripremi

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Kolokvijum:TestPraktični i usmeni ispitKolokvijum:
  • Kolokvijum   1 ( Ruka i Grudni koš )
  • Kolokvijum   2 ( Glava i vrat )
  • Kolokvijum   3 (CHC )

Parcijalni ispit iz anatomije :

  • Parcijalni ispit 1  ( Ruka , Grudni koš , Trbuh ) , polaže se posle  prvog (zimskog) semestra  u Januarskom i Februarskom ispitnom roku .
  • Parcijalni ispit 2  ( Glava i vrat ,Centralni nervni sistem , Karlica , Noga ) polaže se  posle drugog semestra .

Uslovi  :

za  Parcijalni ispit   1  : položen kolokvijum 1

za  Parcijalni  ispit  2  : položen parcijalni ispit 1 i  položen kolokvijum 2 i 3

Završni ispit iz anatomije  :

– Položen parcijalni  ispit 1 i parcijalni ispit 2   ili

– Polaganje ipita iz anatomije  u cjelini posle završenog drugog semestra i položenih kolokvija 1, 2 i 3

Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Dr Zdenka Krivokuća
Napomena:

Log in