Biohemija slobodnih radikala (izborni) M

Biohemija slobodnih radikala (izborni) M

Naziv predmeta BIOHEMIJA SLOBODNIH RADIKALA
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
izborni III i IV 2 (1+0) (1+0)
Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za praćenje nastave.
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa karakteristikama slobodnih radikala, antioksidativnom zaštitom humanog organizma, ulogom slobodnih radikala u nastanku bolesti i laboratorijskom dijagnostikom oksidativnog stresa.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Jasminka Nikolić
Metode nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, seminari, diskusije, e-učenje.
Sadržaj predmeta
 PREDAVANJA I SEMINARI (III SEMESTAR)I, II, III            Produkcija slobodnih radikala u humanom organizmuIV, V, VI             Oksidativni stres humane ćelije VII, VIII i IX   Lipidna peroksidacija indukovana slobodnim radikalima, lipidna modifikacija proteina i DNK X, XI i XII       Sistem oksidativne zaštite: enzimska i neenzimska antioksidativna zaštita XIII i XIV         Prooksidativno dejstvo metala na humani organizam XV                     Diskusija, priprema za test ili seminar XVI                     TEST ili SEMINAR Završna nedjelja: Ovjera semestra XVIII do XXI   Dopunska nastava, popravni termin za test ili seminar   PREDAVANJA I SEMINARI (IV SEMESTAR) I i II                       Mjesto i uloga slobodnih radikala u signalnoj transdukciji III do IX                Uloga slobodnih radikala u nastanku: oštećenja kože, metaboličkih bolesti, bolesti CNS i   kardiovaskularnih oboljenja, X do XIV          Laboratorijske metode praćenja oksidativnog stresa, lipidne   peroksidacije i oksidativne otpornosti lipoproteina XV                         Diskusija, priprema za test ili seminar XVI                       TEST ILI SEMINAR Završna nedjelja:   Ovjera semestra i upis ocjena XVIII do XXI         Dopunska nastava, popravni ispitni rok
Opterećenje studenata na predmetu
NedeljnoBroj sati: 2 x 40/60 = 1,33Struktura opterećenja:1 sata predavanje ili seminar 0,33 samostalnog rada uključujući konsultacije   U semestruNastava i završni ispit: (1,33 sata) x 30 = 39,90 satiNeophodne pripreme (prije početka semestra): 4 x 1,33 = 5,32 satiUkupno opterećenje za predmet 2 x 30 = 60 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku -uključujući i polaganje popravnog ispita do 14,78 sati Struktura opterećenja: 39,90 sati (nastava) + 5,32 sata (priprema) + 14,78 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju sve oblike nastave
Literatura: Đukić M. (urednik): Oksidativni stres–kliničko-dijagnostički značaj. Izdavač:   Mono i Manjana. Beograd. 2008.;   Đukić M. (urednik): Oksidativni stres–slobodni radikali, prooksidansi i antioksidansi. Izdavač: Mono i Manjana. Beograd. 2008.; Nikolić J. Medicinska biohemija, Medicinski fakultet, Banja Luka 2012.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:TEST ILI SEMINAR
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Jasminka Nikolić
 

Log in