Biohemija - ZNj2

Biohemija – ZNj

Naziv predmeta

BIOHEMIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

II

3 P + 2 V  (75)

6

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta

Nastavnici i saradnici:
dr Živko Saničanin, redovni profesor; Darija Komjenović, stručni saradnik


Ciljevi izučavanja predmeta:
Ciljevi izučavanja sadržaja biohemije su: da studenti upoznaju osobine i ulogu jedinjenja koja imaju značajnu biološku funkciju u humanom organizmu, da upoznaju osnovne metaboličke procese u kojima ta jedinjenja učestvuju i da nauče do kojih metaboličkih promjena dolazi u slučaju nekih patoloških stanja i kako se te promjene mogu da utvrde analizom tjelesnih tečnosti.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Da student nakon položenog ispita zna koja su značajna jedinjenja sastavni dijelovi hrane, koja su jedinjenja bitni strukturni dijelovi humanog organizma, kakva im je struktura, koje su ima osobine, da zna koji su osnovni metabolički procesi ugljenih hidrata, lipida i proteina. Student treba da poznaje i ostale sastojke organizma koji nisu izvor energije, ali učestvuju u regulaciji metaboličkih procesa. Student treba da poznaje i vezu između promjene koncentracije neke supstance ili promjene aktivnosti nekog enzima u tjelesnim tečnostima što je posledica neke bolesti.


Kompetencije:
3, 4, 6 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Aminokiseline i proteini. Enzimi. Vitamini. Ugljeni hidrati. Lipidi. Voda u humanom organizmu. Mineralni elementi u humanom organizmu. Hormoni. Metabolizam ugljenih hidrata. Metabolizam lipida. Metabolizam proteina.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta. Metoda usmenog izlaganja (monološka i dijaloška), metoda demonstriranja, tekstualna metoda i laboratorijska metoda.


Literatura:
Saničanin, Ž. (2014). Biohemija. Banja Luka: Medicinski fakultet.
Koraćević, D. i sar. (1996). Biohemija. Beograd: Savremena administracija.
Saničanin, Ž. i sar. (2015). Praktikum iz hemije i medicinske biohemije. Banja Luka: Medicinski fakultet.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

5

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

20

Testovi

 25

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Živko Saničanin, redovni profesor

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 11:27

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in