Biologija sa genetikom - F

Biologija sa genetikom - F

Naziv predmeta

BIOLOGIJA SA GENETIKOM

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

I

10

120 (4+4)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije FARMACIJE. Studije traju 10 semestara, 300 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Osnovni cilj nastave na predmetu Biologija sa genetikom je upoznavanje studenata sa fundamentalnim i praktičnim osnovama savremene biologije,posebnobiologije ćelije, te uloga makromolekula (nukleinskih kiselina i bjelančevina) u biološkomsistemu, sa posebnim osvrtom na humanu genetiku,odnosno, nasljeđivanje hromozomopatija i drugih genetičkih poremećaja koji utiču na zdravlje ljudske populacije
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Stojko Vidović, redovni  profesor;  mr Irina Milovac, viši asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije.
Sadržaj predmeta
 1. Biologija ćelije (4 časa)
 2. Prokariotska i eukariotska ćelija (2 časa)
 3. Organizacija i funkcija nasljedne osnove (6 časova)
 4. Regulacija aktivnosti gena (4 časa)
 5. Mutacije gena (2 časa)
 6. MehanizampopravkeDNKigenetičkerekombinacije(2 časa)
 7. Aberacije hromozoma kod čovjeka (6 časova)
 8. Reprodukcija organizama (4 časa)
 9. Biologija razvića (4 časa)
 10. Tipovi nasljeđivanja kod čovjeka (6 časova)
 11. Imunogenetika (2 časa)
 12. Onkogenetika (4 časa)
 13. Genetika starenja (2 časa)
 14. Genetika populacija (4 časa)
 15. Genetičkosavjetovanjeiprevencijanasljednihoboljenja(4 časa)
 16. Molekularnabiologijaumedicini(4 časa)
 

SEMINARI

 1. oblast: Molekularna biologija
 2. oblast: Reprodukcija
 3. oblast: Prenatalna dijagnostika
 4. oblast: Onkogenetika
 5. oblast: Medicinska genetika

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 10h 40/30 = 13,33 Struktura opterećenja: 4 sata predavanja 4 sata vježbi i seminara 5,33 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 13,33sati h 15 nedelja = 199,95sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 h13,3326,66 Ukupno opterećenje za predmet: 10 h 30 = 300 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 103,39sata Struktura opterećenja 199,95 sati (nastava) + 26,66 sati (pripreme) + 103,39 sata (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
1. Biologija sa humanom genetikom: Diklić V., Kosanović M., Dukić S., Nikoliš J., Medicinski fakultet. Beograd, 2008. 2. Praktikum za biologiju sa humanom genetikom: Novaković M., Vidović S., Medicinski fakultet. Banjaluka, 2007. 3. Humana genetika: Kulić Milan, Stanimirović Zoran, Đelić Ninoslav, Novaković Mitar, Foča, 2010. 4. Humanagenetika: Zergollern Lj. i suradnici, Medicinska naklada. Zagreb,1994. 5. GenesVII: Lewin B., Oxford University Press Inc. New York, 2002. 6. MolecularBiologoftheCell: Alberts B., Garland Publishing Inc. Philadelphia, 2002.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Kolokvijum: student je obavezan položiti dva kolokvijuma u semestru. Test: student je obavezan položiti dva testa u semestru. Praktični i usmeni ispit: studenti koji su redovno prisustvovali nastavi, položili kolokvijume i testove, stiču pravo da polažu praktični, a zatim usmeni (završni) dio ispita.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatkeProf. dr Stojko Vidović
Napomena:

Log in