Epidemiologija – M - Bolonja

Epidemiologija – M - Bolonja

Naziv predmeta

EPIDEMIOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

osnovni

IV

2

30 (1+1)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovqenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, pra}ewe i polagawe predmeta
Ciqevi izu~avawa predmeta:
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Slavenka Janković, redovni profesor, Prof. dr Janja Bojanić, Viši asistent mr sc. med. dr Ljubica Jandrić
Metod nastave i savladavawa gradiva: Teorijska nastava, seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

Nedelja

XI Nedelja

XII Nedelja

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIIINed.

PREDMET IZUČAVANjA I ZNAČAJ EPIDEMIOLOGIJEEPIDEMIOLOŠKI NADZOR, IZVORI PODATAKA O OBOLEVANjU I UMIRANjU UZROČNOST U EPIDEMIOLOGIJI EPIDEMIOLOŠKI MODELI I KONCEPTI BOLESTI ISTRAŽIVANjE EPIDEMIJE DESKRIPTIVNI METOD, EPIDEMIOLOGIJA ZARAZNIH BOLESTI ANALITIČKI METOD EKSPERIMENTALNI METOD PREVENCIJA, EPIDEMIOLOGIJA NEZARAZNIH BOLESTI IMUNIZACIJA NACIONALNA PATOLOGIJA SKRINING , EPIDEMIOLOGIJA VANREDNIH SITUACIJA MEDICINA ZASNOVANA NA DOKAZIMA. KLINIČKA EPIDEMIOLOGIJA   BOLNIČKE INFEKCIJE NOVI PRAVCI RAZVOJA EPIDEMIOLOGIJE Završni ispit i popravna nastava; Ispitni i popravni rok    

Optere}ewe studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 2x40/30=3 Struktura opterećenja: 1 čas teorijske nastave 1 čas praktične nastave 1 sat samostalnog rada uključujući konsultacije  

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 3 časa x 15 nedelja=45 časova Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2x3=6 časova Ukupno opterećenje za predmet: 2x30=60 časova Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 60-(45+6)=9 časova Struktura opterećenja: 45 časova (nastava), 6 časova (priprema) + 9 časova (dopunska nastava)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
1. Opšta epidemiologija, Janković  S. i autori, Beograd 2006. 2. Praktikum iz opšte epidemiologije, Bojanić J. Janković  S, Mijović  B, Jandrić  Lj. Banjaluka 2006.  
Oblici provjere znawa i ocjewivawe:Ocena je sumarna, a sastoji se iz sledećih komponenti:25 bodova (poena): kolokvijum koji se radi tokom semestra 5 bodova (poena):  seminar 70 bodova (poena): usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke:Prof.dr Slavenka Janković
Napomena:

Log in