Farmaceutska mikrobiologija – F

Farmaceutska mikrobiologija – F

Naziv predmeta

FARMACEUTSKA MIKROBIOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

III i IV

7

90

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije FARMACIJE. Studije traju 10 semestara, 300 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta:
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Miroslav Petković, docent, Šef katedre                                                                  Tatjana Marković, asistent                                                                  Aleksandra Šmitran, asistent                                                                   Gorana Anđić, asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta
    I Nedelja   II Nedelja   III Nedelja   IV Nedelja   V Nedelja   VI Nedelja       VII Nedelja       VIII Nedelja       IX Nedelja     X Nedelja       XI Nedelja       XII Nedelja       XIII Nedelja       XIV Nedelja       XV Nedelja  

PREDAVANjA

 

  1. UVOD U MIKROBIOLOGIJU 2. OPŠTA BAKTERIOLOGIJA. OSOBINE BAKTERIJSKE ĆELIJE 3. RAST I RAZMNOŽAVANjE BAKTERIJA 4. METABOLIZAM BAKTERIJSKE ĆELIJE 5. GENETIKA BAKTERIJA 6. DEJSTVO FIZIČKIH I HEMIJSKIH AGENASA 7. HEMIOTERAPEUTSKI AGENSI 8. PATOGENOST 9. SPECIJALNA BAKTERIOLOGIJA. KLASIFIKACIJA BAKTERIJA 10. GRAM POZITIVNE KOKE Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes, Staphylococcus pneumoniae 11. GRAM NEGATIVNE KOKE Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae 12. GRAM POZITIVNI ASPOROGENI BACILI Corynebacterium diphtheriae, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae 13. GRAM POZITIVNI SPOROGENI BACILI Bacillus anthracis, Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridium perfrigens 14. GRAM NEGATIVNI AEROBNI BACILI Bordetella pertussis, Brucella melitensis 15. VIRUSOLOGIJA. OPŠTE OSOBINE VIRUSA. HEMIJSKI SASTAV VIRUSA 16. DNK VIRUSI 17. RNK VIRUSI 18. RETROVIRIDAE-HIV 19.  UVOD U MEDICINSKU  PARAZITOLOGIJU 20. PROTOZOA: MORFOLOŠKE OSOBINE 21. HELMINTI 22. ARTROPODE 23. MIKOLOGIJA 24. GRAM NEGATIVNI FAKULTATIVNO ANAEROBNI BACILI 25. SPIROHETE   26. HIGIJENA VAZDUHA I VODE 27. HIGIJENA ISHRANE 28. DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA        

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: Struktura opterećenja:  

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 6 časova x 15 nedelja=90 časova Neophodne pripreme (prije početka semestra): Ukupno opterećenje za predmet: 90 časova Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita   Struktura opterećenja 60 časova teorijske nastave 30 časova praktične nastave
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:KolokvijumTest Praktični i usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:

Log in