Farmaceutska tehnologija 1 - F

Farmaceutska tehnologija 1 - F

Naziv predmeta

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I

 

Šifra predmeta

Status predmeta

semestar

ECTS krediti

Fond časova

obavezni

V i VI

15

(4 + 3) (2+3)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije FARMACIJE. Studije traju 10 semestara, 300 ECTS.
Uslovljenost drugim predmetima: Fizička hemija
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim principima formulacije, tehnološkim postupcima izrade i ispitivanjima različitih farmaceutskih oblika
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Gordana Vuleta, prof. dr Zorica Đurić, prof. dr Jela Milić, prof. dr Marija Primorac, Ass. Saša Nikolić, mr farm., Ass. Sonja Torbica, dipl. farm.
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska i praktična nastava
Sadržaj predmeta
V SEMESTAR
  1. nedjelja: Definicija predmeta, značaj, opšti pojmovi, zakonski i stručni propisi
  2. nedjelja: Vrste i osobine farmaceutskih oblika
  3. nedjelja: Vrste i uloga pomoćnih materija u formulaciji farmaceutskih preparata
  4. nedjelja: Biofarmacija, osnovni pojmovi
  5. nedjelja: Uticaj različitih faktora na brzinu oslobađanja leka
  6. nedjelja: Praškovi - formulacija, izrada i karakteristike
  7. i 8. nedjelja: Rastvori - formulacija, izrada i karakteristike
    1. : Ekstrakcija, metode ekstrakcije, ekstrakti, tinkture
10.  nedjelja: Suspenzije - formulacija, izrada i karakteristike 11.  nedjelja: Emulzije - formulacija, izrada i karakteristike 12.  i 13. nedjelja: Masti i kremovi - formulacija, izrada i karakteristike 14.  nedjelja: Gelovi, paste i flasteri - formulacija, izrada i karakteristike 15.  nedjelja: Reološke karakteristike farmaceutskih oblika
  1. nedjelja: Ovjera semestra
17. do 21. Konsultacije, dopunski rad VI SEMESTAR 1. do 3. nedjelja: Rektalni i vaginalni preparati - formulacija, izrada i karakteristike 4. nedjelja: Sterilizacija i metode sterilizacije 5. nedjelja: Izotonizacija, izotonični rastvori 6. nedjelja: Parenteralni preparati – vrste i karakteristike, injekcije 7. nedjelja: Infundibilije, rastvori za hemodijalizu i peritonealnu dijalizu 10. nedjelja : Ambalaža za parenteralne preparate 11. i 12. nedjelja: Preparati za oči - formulacija, izrada i karakteristike 13. nedjelja: Imunobiološki preparati - formulacija, izrada i karakteristike 14. nedjelja: Radiofarmaceutski preparati - formulacija, izrada i karakteristike 15. nedjelja: Homeopatski preparati - vrste i karakteristike 16. Završni ispit Završna nedjelja: ovjera semestra i upis ocjena 18. do 21. Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedjeljno

Broj sati: = 15 bodova h 40/60 = 10 Struktura opterećenja: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 4 sata samostalnog rada uključujući konsultacije  

U toku semestra

Nastava i završni ispit:(10 sati ) h 30 =  300 Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4 h 10 = 40 Ukupno opterećenje za predmet: 15 h 30 = 450 Dopunski rad za pripremu ispitau popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: do 110 sati Struktura opterećenja: 300 sati (nastava) + 40 sati (priprema) + 110 sati (dopunski rad)
 
Literatura 1.Đurić Z., Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom, I deo, Nijansa, Zemun, 2004; 2 .Vasiljević D., Krajišnik D., Grbić S., Đekić Lj.,  Praktikum iz farmaceutske tehnologije I,  Farmaceutski fakultet, Beograd 2009; 3. Vuleta G., Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom, priručnik za praktičnu nastavu: emulzije, suspenzije, polučvrsti preparati za spoljašnju upotrebu, Nauka, Beograd, 2007; 4. Milić J., Primorac M., Stupar M., Priručnik za praktičnu nastavu: Sterilnilekoviti preparati, Grafopan, Beograd, 2005;Remington: Science and Practice of Pharmacy, Lippincott Williams and Wilkins, Phyladelphia, 2005
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno, Kolokviji do 40 bodova maksimalno Završni ispit do 50 bodova maksimalno. Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet: -
Ime nastavnika koji je pripremio podatke:Prof. dr Gordana Vuleta, prof. dr Zorica Đurić, prof. dr Jela Milić, prof. dr Marija Primorac
Napomena:

Log in