Farmakognozija - F

Farmakognozija - F

Naziv predmeta

FARMAKOGNOZIJA II

 

Šifra predmeta

Status predmeta

semestar

ECTS krediti

Fond čaasova

 

obavezni

VI

10

(5+3)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije FARMACIJE. Studije traju 10 semestara, 300 ECTS.
Uslovljenost drugim predmetima: Farmakognozija I, Fiziologija
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet studentima pruža znanja o primarnim i sekundarnim metabolitima, drogama i preparatima droga blagog farmakološkog delovanja; o biološkim izvorima, definicijama, morfološkim, anatomskim i hemijskim karakteristikama, kvalitetu droga i preparata droga, načinu njihovog delovanja i primene.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Silvana Petrović, vanr. prof., Doc. dr Tatjana Kundaković, Ass. Đurđica Kopanja, dipl. farm., Ass. Relja Suručić, dipl. farm.
Metod nastave i savladavanja gradiva: teorijska nastava, praktična nastava, interaktivna nastava
Sadržaj predmeta
 1. nedjelja: Opšti dio. Droge i preparati droga kao sirovine za izradu lijekovitih proizvoda.Proizvodnja, primarna prerada i kvalitet droga.
 2. nedjelja: Biljni ekstrakti: vrste, definicije, izrada, kvalitet, primena. Farmakopejske monografije droga i preparata droga.
 3. nedjelja: Specijalni dio. Droge sa alantoinom. Droge sa cijanogenim heterozidima. Droge sa glukozinolatima i aliinima.
 4. nedjelja: Droge sa fenolnim heterozidima. Droge sa lignanskim heterozidima.
 5. nedjelja: Droge sa kumarinskim heterozidima. Droge sa flavonoidnim i antocijanskim heterozidima.
 6. nedjelja: Taninske droge. Saponinske droge.
 7. nedjelja: Droge sa derivatima floroglucinola i orcinola. Droge sa sekoiridoidnim i iridoidnim heterozidima.
 8. nedjelja: Droge sa seskviterpenskim laktonima, diterpenima, triterpenima, tetraterpenima i politerpenima. Droge sa fitosterolima.
 9. nedjelja: Droge sa naftohinonskim heterozidima. Droge sa antrahinonskim heterozidima. Naftodiantronske droge.
 10. nedjelja: Etarska ulja. Aromatične droge sedativi. Aromatične droge u terapiji oboljenja respiratornog trakta. Aromatične gorke droge.
 11. nedjelja: Aromatične antiinflamatorne droge. Aromatične droge – stomahici, karminativi, holagozi. Aromatične droge – korigensi i začini.
 12. nedjelja: Aromatične droge diuretici, antiseptici, rubefacijensi, insekticidi. Oleorezine, oleogumirezine, smole, balzami.
 13. nedjelja: Lipidi (masna ulja, voskovi, lecitini), aminokiseline, peptidi i enzimi od značaja za farmaciju. Droge sa lektinima.
 14. nedjelja: Droge sa ugljenim hidratima. Slatke droge. Heteropolisaharidi (gume, sluzi) i sluzne droge.
 15. nedjelja: Vitaminske droge i droge sa nižim alifatičnim kiselinama. Zavojni materijal i sredstva za šivenje rana.

16.   nedjelja: Završni ispit

Završna nedjelja: Ovjera semestra i upis ocjena

18. do 21. nedjelja: Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedjeljno

Broj sati: 10 bodova x 40/30 = 13,33

Struktura opterećenja:

5 sati predavanja

3 sata vježbi

5,33 sata samostalnog rada uključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit:  13,33 sati h 15 = 199,95 sati

Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 h 13,33 = 26,66 sati

Ukupno opterećenje za predmet: 10 h 30 = 300 sati

Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku –uključujući i polaganje popravnog ispita: 73,39 sati

Struktura opterećenja:

199,95  sati (nastava) + 26,66  sati (priprema) + 73,39 sati(dopunski rad)

Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i bježbe i polože kolokvijum
Literatura:
 1. Kovačević, N. Osnovi farmakognozije. Srpska školska knjiga. Beograd, 2002.
 2. Gorunović, M., Lukić, P. Farmakognozija. Beograd, 2001.
 3. Evans, W. C. Trease and Evans’ Pharmacognosy. WB Saunders, Edinburgh, 2002.
 4. Haensel R, Sticher O. Pharmakognosie-Phytopharmazie. Springer-Medizin Verlag Heidelberg, 2007.
 5. Interna skripta za praktičnu nastavu.  
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno,Kolokviji do 40 bodova maksimalno

Završni ispit do 50 bodova maksimalno.

Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.

Posebna naznaka za predmet: –
Ime nastavnika koji supripremilipodatke:Prof. dr Nada Kovačević, Prof. dr Silvana Petrović, vanr. prof., Doc. dr Tatjana Kundaković
Napomena

Log in