Farmakognozija II- F

Farmakognozija II- F

Naziv predmeta

FARMAKOGNOZIJA I

 

Šifra predmeta

Status predmeta

semestar

ECTS krediti

Fond čaasova

 

obavezni

V

6

(2+3)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije FARMACIJE. Studije traju 10 semestara, 300 ECTS.
Uslovljenost drugim predmetima: Organska hemija, Fizička hemija, Botanika
Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet studentima pruža znanja o farmakološki aktivnim primarnim i sekundarnim metabolitima biljaka i životinja: hemijskoj strukturi, raznovrsnosti, distribuciji i biološkoj aktivnosti, kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi, principima izolovanja, prečišćavanja i hemijske karakterizacije u laboratorijskim i industrijskim uslovima; o najznačajnijim jedinjenjima prirodnog porijekla (alkaloidima i kardiotoničnim heterozidima) koja se koriste kao farmaceutski aktivne supstance i o sirovinama iz kojih se dobijaju.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Silvana Petrović, vanr. prof., Doc. dr Tatjana Kundaković, Ass. Đurđica Kopanja, dipl. farm., Ass. Relja Suručić, dipl. farm.
Metod nastave i savladavanja gradiva: teorijska nastava, praktična nastava, interaktivna nastava
Sadržaj predmeta
 1. nedjelja: Definicija predmeta. Prirodne lekovite sirovine – pojam i istorijat upotrebe. Droge i preparati droga kao sirovine za ekstrakciju farmakološki aktivnih sastojaka.
 2. nedjelja: Primarni i sekundarni metabolizam biljaka. Prirodni farmakološki aktivni sastojci:klasifikacija na osnovu hemijske strukture i biosintetskog porekla; osnovni principi kvalitativne i kvantitativne analize, izolovanja, prečišćavanja i hemijske karakterizacije.
 3. nedjelja: Opšte o alkaloidima.
 4. nedjelja: Pirolidinski alkaloidi. Tropanolni alkaloidi. Ekgoninski alkaloidi.
 5. nedjelja: Kalistegini i pirolizidinski alkaloidi. Piperidinski alkaloidi.
 6. nedjelja: Indolizidinski i hinolizidinski alkaloidi. Piridinski alkaloidi.
 7. nedjelja: Fenilalkilaminski alkaloidi. Izohinolinski alkaloidi. Bisbenziltetrahidroizohinolinski alkaloidi.
 8. nedjelja: Aporfinski, protoberberinski, protopinski, benzofenantridinski, pavinski alkaloidi.
 9. nedjelja: Morfinanski (izohinolinsko-fenantrenski), benzilizohinolinski,ftalidizohinolinski i ostali alkaloidi opijumskog maka. Monoterpensko-bistetrahidroizohinolinski alkaloidi.
 10. nedjelja: Tropolonski alkaloidi. Jednostavni indolni alkaloidi. Ergolinski alkaloidi.
 11. nedjelja: Beta-karbolinski alkaloidi. Binarni indolni alkaloidi. Ostali indolni alkaloidi. Hinolinski alkaloidi.
 12. nedjelja: Imidazolni alkaloidi. Terpenski alkaloidi. Steroidni alkaloidi.
 13. nedjelja: Purinski alkaloidi. Najznačajnije alkaloidne droge u savremenoj fitoterapiji.
 14. nedjelja: Najznačajniji alkaloidi u savremenoj farmakoterapiji.
 15. nedjelja: Opšte o kardiotoničnim heterozidima. Droge koje sadrže kardenolide. Droge koje sadrže bufadienolide. Najznačajniji kardiotonični heterozidi u savremenoj farmakoterapiji.
16.  nedjelja: Završni ispit Završna nedjelja: Ovjera semestra i upis ocjena 18. do 21. nedjelja: Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedjeljno

Broj sati: 6 bodova x 40/30 = 8 Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 3 sata vježbi 3 sata samostalnog rada uključujući konsultacije  

U toku semestra

Nastava i završni ispit:  8 sati h 15 = 120 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 h 8 =16 sati Ukupno opterećenje za predmet: 6 h 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku –uključujući i polaganje popravnog ispita: 44 sata Struktura opterećenja: 120 sati (nastava) + 16 sati (priprema) + 44 sata (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i bježbe i polože kolokvijum
Literatura:
 1. Kovačević, N. Osnovi farmakognozije. Srpska školska knjiga. Beograd, 2002.
 2. Gorunović, M., Lukić, P. Farmakognozija. Beograd, 2001.
 3. Bruneton, J. Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants. Lavoisier Publishing, Paris, 1995.
 4. Haensel R, Sticher O. Pharmakognosie-Phytopharmazie. Springer-Medizin Verlag Heidelberg, 2007.
 5. Interna skripta za praktičnu nastavu.  
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno, Kolokviji do 40 bodova maksimalno Završni ispit do 50 bodova maksimalno. Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet: -
Ime nastavnika koji supripremilipodatke:Prof. dr Nada Kovačević, Prof. dr Silvana Petrović, vanr. prof., Doc. dr Tatjana Kundaković
Napomena-

Log in