Farmakokinetika – F

Farmakokinetika – F

Naziv predmeta

FARMAKOKINETIKA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

IX

6

(3+2)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije FARMACIJE. Studije traju 10 semestara, 300 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Razumjeti kinetičke procese kojima lijek u organizmu podliježe, kinetičku analizu i značaj farmakokinetičkih parametara u postavljanju i/ili korekciji režima doziranja lijekova u cilju sprovođenja racionalne farmakoterapije.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Momir Mikov, Ass. Valentina Topić Vučenović, dipl.farm.
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava, vježbe i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedjelja

II Nedjelja

III Nedjelja

IV Nedjelja

        V Nedjelja

        VI Nedjelja

         VII Nedjelja

      VIII Nedjelja

       IX Nedjelja

      X, XI Nedjelja

       XII Nedjelja

       XIII Nedjelja

       XIV Nedjelja

       XV Nedjelja

PREDAVANjA

  UVOD U FARMAKOKINETIKU RESORPCIJA (APSORPCIJA) LIJEKOVA RASPODJELA (DISTRIBUCIJA LIJEKOVA) METABOLIZAM (BIOTRANSFORMACIJA) LIJEKOVA IZLUČIVANjE (EKSKRECIJA) LIJEKOVA FARMAKOKINETIČKA ANALIZA I INTERPRETACIJA FARMAKOKINETIKA POJEDINAČNE I.V. BRZE BOLUS PRIMJENE FARMAKOKINETIKA POJEDINAČNE EKSTRAVASKULARNE PRIMJENE FARMAKOKINETIKA PONOVLjENOG DOZIRANjA LIJEKOVA-INTRAVASKULARNA I EKSTRAVASKULARNA PRIMJENA BIOLOŠKA RASPOLOĐIVOST (BR) I BIOLOŠKA EKVIVALENTNOST (BE) LIJEKOVA KORELACIJA DOZA-KONCENTRACIJA-TERAPIJSKI EFEKT FIZIOLOŠKI I PATOLOŠKI FAKTORI KOJI IZAZIVAJU FARMAKOKINETIČKU VARIJABILNOST INTERAKCIJE LIJEKOVA PRINCIPI KLINIČKE FARMAKOKINETIKE LIJEKOVA   XVI Završni ispit Završna nedelja Ovjera semestra i upis ocjena XVII-XXI Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeqno

Broj sati: 6 bodova h 40/30= 7,98 Struktura opterećenja: 3 sata predavanja 2 sata vježbe 2,98 sati samostalnog rada uključujući konsultacije  

U toku semestra

Nastava i završni ispit: (7,98 sati) h 15 = 119,70 sati Neophodne pripreme (prije po~etka semestra): 2 h 7,98 = 15,96 sati Ukupno opterećenje za predmet: 6 h 30 = 180 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita do 44,34 sata Struktura opterećenja: 119,70 (nastava) + 15,96 sati (priprema) + 44,34 sata (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
1. Momir M. Osnovi farmakokinetike sa biofarmacijom, Ortomedics book,Novi Sad, 2014. 2. Pokrajac M. Farmakokinetika,  Birograf, Beograd, 2007. 3. Pokrajac M. Farmakokinetika – Priručnik za praktičnu nastavu, Birograf, Beograd, 2007.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Kolokvijum Test  
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:

Log in