Farmakologija i farmakoterapija – F

Farmakologija i farmakoterapija – F

Vježbe možete preuzei na dnu stranice

Naziv predmeta

FARMAKOLOGIJA I FARMAKOTERAPIJA

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

 VII i VIII

12

(4+2)   (3+1)
Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije FARMACIJE. Studije traju 10 semestara, 300 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: fiziologija,farmaceutska mikrobiologija, opšta biohemija
Ciljevi izučavanja predmeta Osnove farmakokinetike, farmakodinamike, farmakoterapije
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Svjetlana Stoisavljević-Šatara, vanredni profesor                                                                           Ranko Škrbić, vanredni profesor                                                                          Lana Nežić, docent                                                                                                                                   Nataša Stojaković, viši asistentAna Golić Jelić, asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta
VII SEMESTARN1  UvodDiscipline u farmakologijilijek i otrovN2FarmakokinetikaN3FarmakodinamikaN4Bolesti zavisnostiN5Hemioterapija infektivnih oboljenjaN6Betalaktami, aminoglikozidi, vankomicinN7Makrolidi,linkozamini, hinoloniN8 Sredstva protiv malignog rasta i imunosupresiviN9 Farmakologija perifernog i vegetativnog nervnog sistemaN10 Direktni i indirektni parasimpatomimetici.Parasimpatolitici.N11Simpatomimetici,Simpatolitici., autakoidiN12 Opšta anestezija. Liječenje bolaN13 Antiepileptici, NeuroplegiciN14 Benzodiazepini, Antidepresivi, antiparkinsoniciN15 Stimulansi CNSN16. KOLOKVIJUMOvjera semestra, rezultatiN17-21. Dopunska nastava i popravni kolokvijum  VIII  SEMESTARN1 Terapija srčane insuficijencije, antiaritmiciN2 Sredstva za liječenje angine pektoris, Lijekovi koji djeluju na perifernu cirkulacijuN3 AntihipertenziviN4 Farmakologija urogenitalnog sistemaN5 Farmakologija krviN6 Derivati krvi i zamjene za plazmuN7 Farmakologija respiratornog sistemaN8 Farmakologija sistema za varenjeN9. Hormoni i antagonisti hormonaN10 Tireosupresivne supstancije.Kalcijum. Parathormon. Kalcitonin. Vitamin D.Fluor.N11 Pankreas. Inzulin. Oralni antidijabetici. Glukagon.N12 ACTH. Glikokortikoidi i njihove polusintetske zamjene. Mineralokortikoidi.KOLOKVIJUMN13 Gonatropini i polni hormoni. Adrogeni i anabolici estrogeni. Gestageni. Oralni kontraceptivi.N14 Vitamin A. Vitamin B kompleks. Vitamin E.N15 Lijekovi sa lokalnim djelovanjemN16. Završni ispitOvjera semestra, upis ocjenaN17-21. Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:12x40/60=8 Struktura opterećenja: 3,5časa predavanja 1,5časa vježbi samostalan rad, konsultacije3 časa  

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 8časa x 30=240časova Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4x 8=32 Ukupno opterećenje za predmet: 12x30=360 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 88 Struktura opterećenja 240časova nastave+32časova pripreme+88časova dopunskih
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu, seminare i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
  1. V.Varagić, M.Milošević: Farmakologija, Elit-Medica, Beograd 2008.
  2. S. Šatara, R Škrbić. N Stojaković. L Nežić. Praktikum iz farmakologije (u pripremi)
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno,Kolokviji do 40 bodova maksimalnoZavršni ispit do 50 bodova maksimalno.Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Svjetlana Stoisavljević-Šatara
Napomena:Konsultacije

POČETAK PRAKTIČNE NASTAVE

Log in