Farmakologija sa toksikologijom – M

Farmakologija sa toksikologijom – M

 

Vježbe možete preuzeti na dnu stranice.

Naziv predmeta

FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

 V i VI

10

(2+2)  120(2+2)
Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Med. biohemija,Med. fiziologija, Mikrobiologija i imunologija
Ciljevi izučavanja predmeta Osnove farmakokinetike, farmakodinamike, farmakoterapije i jatrogene toksikologije
Ime i prezime nastavnika i saradnka:   Svjetlana Stoisavljević-Šatara, vanredni profesor                                                                           Ranko Škrbić, vanredni profesor                                                                          Lana Nežić, docent                                                                                                                                  Nataša Stojaković, viši asistentAna Golić Jelić, asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta
VSEMESTARN1 Discipline u farmakologijilijek i otrovN2FarmakokinetikaN3FarmakodinamikaN4Bolesti zavisnostiN5Hemioterapija infektivnih oboljenjaN6Betalaktami, aminoglikozidi, vankomicinN7Makrolidi,linkozamini, hinoloniN8 Sredstva protiv malignog rasta i imunosupresiviN9 Farmakologija perifernog i vegetativnog nervnog sistemaN10 Direktni i indirektni parasimpatomimetici.Parasimpatolitici. N11Simpatomimetici,Simpatolitici., autakoidi N12 Opšta anestezija. Liječenje bola N13 Antiepileptici, Neuroplegici N14 Benzodiazepini, Antidepresivi, antiparkinsonici N15 Stimulansi CNS N16. KOLOKVIJUM Ovjera semestra, rezultati N17-21. Dopunska nastava i popravni kolokvijum     VI  SEMESTARN1 Liječenje srčane insuficijencije, antiaritmiciN2 Sredstva za liječenje angine pektoris, Lijekovi koji djeluju na perifernu cirkulacijuN3 AntihipertenziviN4 Farmakologija urogenitalnog sistemaN5 Farmakologija krviN6 Derivati krvi i zamjene za plazmuN7 Farmakologija respiratornog sistemaN8 Farmakologija sistema za varenjeN9. Hormoni i antagonisti hormonaN10 Tireosupresivne supstancije.Kalcijum. Parathormon. Kalcitonin. Vitamin D.Fluor.N11 Pankreas. Inzulin. Oralni antidijabetici. Glukagon.N12 ACTH. Glikokortikoidi i njihove polusintetske zamjene. Mineralokortikoidi. KOLOKVIJUM N13 Gonatropini i polni hormoni. Adrogeni i anabolici estrogeni. Gestageni. Oralni kontraceptivi. N14 Vitamin A. Vitamin B kompleks. Vitamin E. N15 Toksikologija N16. Završni ispit Ovjera semestra, upis ocjena N17-21. Dopunska nastava i popravni ispitni rok  

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:10x40/60= 6,66 Struktura opterećenja: 2 časa predavanja 2 časa vježbi samostalan rad, konsultacije2,66 časova  

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 6,66 časa x 30=199,8 časova Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4x 6,66=26,64 Ukupno opterećenje za predmet: 10x30=300 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 73,56 Struktura opterećenja 199,8časova nastave+26,64časova pripreme+73,56časova dopunskih
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
  1. V.Varagić, M.Milošević: Farmakologija, Elit-Medica, Beograd 2006.
  2. S. Šatara, R Škrbić. N Stojaković. L Nežić. Praktikum iz farmakologije (u pripremi)
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno,Kolokviji do 40 bodova maksimalnoZavršni ispit do 50 bodova maksimalno.Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Svjetlana Stoisavljević-Šatara
Napomena:Konsultacije

Log in