Farmakologija - ZNj

Farmakologija – ZNj

Vježbe možete preuzeti na dnu stranice.

 

Naziv predmeta

FARMAKOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

III

2 P + 1 V  (45)

3

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Svjetlana Stoisavljević- Šatara, redovni profesor, Šef katedre; dr Ranko Škrbić, redovni profesor; dr Lana Nežić, docent; mr Nataša Stojaković, viši asistent; Ana Golić-Jelić, asistent

Ciljevi izučavanja predmeta:
Upoznavanje studenta sa opštim načelima djelovanja lijekova (farmakodinamika), sudbini lijeka u organizmu (farmakokinetika), terapijskim i neželjenim dejstvima lijekova, načinu primjene, indikacijama i kontraindikacijama, te interakcijama pojedinih grupa lijekova.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon odslušane nastave i položenog ispita student će biti osposobljen: definisati osnove farmakologije uz osnovne fizičko-hemijske osobine lijekova; razumjeti opšte principe farmakokinetike i farmakodinamike; definisati faktore koji utiču na djelotvornost lijeka; prepoznati neželjena dejstva lijekova, interakcije lijekova te osnovne principe prilagođavanja doze lijekova pojedinim grupama bolesnika (djeca, stariji bolesnici, komorbiditet); uticaj nekih fizioloških stanja poput trudnoće i laktacije na efikasnost i moguća neželjena dejstva lijekova; prepoznati simptome i znakove alergijskih reakcija i anafilaksije te način liječenja; objasniti podjelu, mehanizam djelovanja i specifičnost djelovanja pojedinih grupa lijekova; način aplikacije različitih oblika lijekova.


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 6, 7 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Opšta farmakologija (osnove farmakokinetike i farmakodinamike). Farmakologija centralnog i vegetativnog nervnog sistema. Farmakologija kardiovaskularnog sistema i krvi. Farmakologija respiratornog i gastrointestinalnog sistema. Farmakologija endokrinog sistema. Imunofarmakologija (imunosupresivi i imunostimulansi). Antiinfektivni lijekovi i citostatici. Principi toksikologije.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta.


Literatura:
1. Kažić, T. (2011). Farmakologija. 6. izdanje. Beograd: Integra.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

46

Seminarski rad

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Svjetlana Stoisavljević-Šatara, redovni profesor

Log in