Fiziologija - F

Fiziologija - F

Naziv predmeta

FIZIOLOGIJA

Šifra predmeta

Status predmeta

semestar

ECTS kredit

Fond časova

obavezni

III   i    IV

10

(2+2)   (3+1)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije FARMACIJE. Studije traju 10 semestara, 300 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Uslov za polaganje predmeta  su položeni ispiti iz anatomije sa histologijom, biologije sa genetikom, fizike, opšte i neorganske hemije.
Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj nastave iz fiziologije je da student primjenom prethodno stečenih znanja fizike, hemije, biohemije, histologije i anatomije usvoji znanja o normalnoj funkciji organizma čovjeka, u obimu neophodnom za dalje uspješno praćenje studija. Pojedinačne funkcije se integrišu na nivou organizma kao cjeline s naglaskom na regulacionim mehanizmima za održavanje homeostaze.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Peđa Kovačević, docent, Amela Matavulj, redovni profesor, šef Katedre, Zvezdana Rajkovača, vanredni profesor, Nenad Ponorac, docent, Zorislava Zagorac, asistent, Želimir Erić, asistent.
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije
Sadržaj predmeta
I I I  SEMESTARN1 Homeostaza. Ćelijske membrane: sastav, permeabilitet.NMehanizam transporta kroz membrane.N3  Krv, osobine i uloge. Komponente krvi: plazma i uobličeni elementi. Krvne grupe.NHemostaza i koagulacija krvi.NUrođena i stečena imunost (posredovana senzibiliziranim limfocitima, posredovana antitijelima). Alergija. NMembranski potencijal; Elektrotonički potencijal. Akcijski potencijal. NMorfološke i funkcionane karakteristike vlakana skeletnih i glatkih mišića. Karakteristike srčane muskulature. Srca kao pumpa.  N8 TEST-kolokvij1.  N9. Srčani ciklus. Regulacija rada srca. Ritmička ekscitacija srca.Elektrokardiogram. N10 Funkcionalna organizacija cirkulatornog sistema: sistemska cirkulacija, plućna cirkulacija. Morfološke i funkcionalne karakteristike arterija, kapilara, vena. N11 Arterijski krvni pritisak i njegova regulacija. N12 Krvotok u posebnim područjima (koronarna cirkulacija, cirkulacija u jetri, slezeni, crijevima, skeletnim mišićima, kroz kožu, mozak, pluća). N13 Fiziologija kože: zaštitne barijere kože. Adneksi kože: znojne i lojne žlijezde, dlake, nokti. Apsorpcija kroz kožu. Uloge kože u senzibilitetu i termoregulaciji. N14 Odjeljci tjelesne tečnosti. Razmjena između vanćelijske i unutarćelijske tečnosti. Razmjena između plazme i intersticijske tečnosti. N15 Limfa i limfni sistem. N16   TEST-kolokvij 2. N17    Ovjera semestra i upis ocjena N18-N22 Dopunska nastava i popravni rok IV SEMESTAR NNefron. Glomerularna filtracija. Reapsorpcija i sekrecija u tubulima. NRegulacija volumena i sastava vanćelijske tečnosti. Acido-bazna ravnoteža.NMehanika disanja. Razmjena gasova u plućima i tkivima. Transport O2 i SO2 putem krvi. NKontrola disanja. Metabolička i endokrina uloga pluća. NMotorika u gastrointestinalnom sistemu. Sekrecija. Apsorpcija. NRegulacija funkcije gastrointestinalnog sistema. Metaboličke funkcije jetre. Termoregulacija, NAerobni i anaerobni metabolizam. Metabolizam ugljenih hidrata, masti i bjelančevina, regulacija. Ravnoteža u ishrani i regulacija uzimanja hrane.  NTEST-kolokvij 3. NFunkcija endokrinog sistema. Hipofiza. Osovina hipotalamus-hipofiza. N10 Tireoidea. Paratireoidea. Endokrini pankreas. Nadbubrežna žlijezda. Polni hormoni. N11 Strukturalna organizacija centralnog iperifernog nervnog sistema. Neuron. Sinapsa. Refleksi. Receptori: građa, funkcija. N12 Funkcionalna anatomija i uloga - senzorna, motorna: kičmena moždina, moždano stablo, bazalni gangliji, mali mozak, kora velikog mozga. N13 Retikularni aktivacijski sistem (RAS): budnost, san. Učenje i pamćenje. Govor. Limbički sistem, hipotalamus. N14 Autonomni nervni sistem. Vegetativni refleksi. Čulo ukusa. Čulo mirisa. N15 Čulo vida. Čulo sluha. N16   TEST-kolokvij 4. N17    Ovjera semestra N18-N22 Dopunska nastava.  ZAVRŠNI ISPIT

Opterećenje studenata na predmetu

Nedjeljno

Broj sati: 10 bodova X 40/60 = 6,66 sati  Struktura opterećenja: 2,5 sati predavanja 1,5 sati vježbi 2,66  sata samostalnog rada uključujući konsultacije.

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 6,66 sati X 30 = 199,80 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4 X 6,66 sati = 26,64 sata Ukupno opterećenje za predmet  10 bodova X 30 sati = 300 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita  do 73,56 sati Struktura opterećenja 199,80 sati (nastava) + 26,64 sata (priprema) + 73,56 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku  i praktičnu nastavu, te da pristupe polaganju TEST-kolokvija 1, 2, 3, 4
Literatura:
Medicinska fiziologija. Arthur C. Guyton, John E. Hall. Praktikum iz fiziologije. Rajkovača Z, Matavulj A i saradnici. Banjaluka 2007.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno,Kolokviji do 40 bodova maksimalno, Završni ispit do 50 bodova maksimalno. Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Ime nastavnika koji je pripremio podatke:         Prof.dr Amela Matavulj
Napomena:

Log in