Fiziologija ZNj

Fiziologija znj

Naziv predmeta

FIZIOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

II

6

3 П + 2 В (75)

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta

Nastavnici i saradnici:

dr Amela Matavulj, redovni profesor, Šef katedre; dr Zvezdana Rajkovača, redovni profesor; dr Peđa Kovačević, vanredni profesor; dr Nenad Ponorac, vanredni profesor; mr Zorislava Zagorac, viši asistent; mr Želimir Erić, viši asistent; Tanja Šobot, asistent

 

Ciljevi izučavanja predmeta:
Usvajanje znanja o normalnoj funkciji organizma čovjeka, kako cijelog organizma tako i pojedinih organa i tkiva sa naglaskom na regulacionim mehanizmima za održavanje homeostaze. Pojedinačne funkcije nastoje se pritom objasniti na molekularnom nivou te na nivou organizma kao cjeline. Osposobljavanje da se stečenim znanjem o osnovnim životnim funkcijama omogući lakše savladavanje kliničkih predemeta i razumijevanje sestrinske njege.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita student će biti osposobljen da: razumije fiziološke procese u organizmu na različitim nivoima (molekula – ćelija – tkiva – organa - cijelog organizma); opiše kako su fiziološki procesi povezani sa zdravljem ljudi; primijeni stečena znanja u procjeni stanja bolesnika; kritički analizira modernu literaturu iz fiziologije posebno onu koja se odnosi na primjenu fizioloških principa u sestrinskoj kliničkoj praksi.


Kompetencije:
1, 3, 4, 6, 7 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Homeostaza. Hematologija. Imunologija. Ćelijska membrana. Mišići. Srce. Cirkulacija. Tjelesne tečnosti, bubrezi. Respiratorni sistem. Gastrointestinalni sistem. Metabolizam i termoregulacija. Nervni sistem (senzorne funkcije, specijalna čula, motorne funkcije, integrativna neurofiziologija). Endokrini sistem.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Predavanja, vježbe, praktični kolokviji (2), teorijski kolokviji (2), završni ispit: praktični i usmeni (za izlazak na usmeni završni ispit uslov je položen praktični ispit), konsultacije i samostalni rad studenta.


Literatura:
Ljuca, F., Nuhbegović, S., Matavulj, A., Rajkovača, Z., Ponorac, N., Ristić, S. i Kovačević, P. (2011). Fiziologija čovjeka. Tuzla, Banjaluka, Foča: Tempus.
Guyton, A.C. and Hall, J.E. (2003). Medicinska fiziologija. 10. izdanje - prevod. Beograd: Savremena administracija - Odabrana poglavlja!
Drecun, M., Matavulj, A., Kojić, Z., Rajkovač, Z., Kovačević, P., Ponorac, N., Ristić, S., Blagojević, L., Kunarac, M., Starović-Bajčetić, S. i Šćekić, J. (2010). Praktikum iz fiziologije. Foča.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

10

Seminarski rad

 36

Posebna naznaka za predmet:
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Amela Matavulj, redovni profesor

Log in