Higijena - ZNj

Higijena – ZNj

Naziv predmeta

HIGIJENA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

II

1 P + 2 V (45)

4

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta

Nastavnici i saradnici:

dr Nađa Vasiljević, redovni profesor; mr Milkica Grabež, viši asistent; mr Dragana Stojisavljević, viši asistent; mr Dragana Grujić-Vujmilović, asistent; mr Vesna Rudić Grujić, viši asistent; mr Ljiljana Stanivuk, viši asistent.

Ciljevi izučavanja predmeta:
Cilj je da student nauči kako životno okruženje utiče na zdravlje, kao i koji su činioci u životnoj sredini koji deluju pozitivno, a koji negativno na ljudski organizam.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Student stiče znanje o činiocima životne sredine, njihovom uticaju na zdravlje i bolest, sagledava mogućnost preventivnog delovanja štetnih agenasa , kao i mogućnost jačanja protektivnog delovanja okoline na zdravlje ljudi.


Kompetencije:
1, 2, 3, 6 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Uvod u medicinsku ekologiju. Elektromagnetna zračenja i njihov uticaj na zdravlje. Vazduh i klima kao faktori zdravlja i bolesti. Voda i zdravlje. Buka u životnoj sredini i zdravlje. Osnovi ekotoksikologije i kancerogene materije u životnoj sredini. Dispozicija otpadnih materija i zdravlje. Sanitarna higijena. Školska higijena. Higijena u katastrofama.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, vježbi, seminara, konsultacija i samostalnog rada studenta.


Literatura:
1. Jorga, J. (2013). Higijena. Beograd: Medicinski fakultet.
2. Vasiljević, N. (2015). Praktikum iz higijene sa medicinskom ekologijom. Beograd: Medicinski
fakultet.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Praktični

26

Seminarski rad

 20

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:dr Nađa Vasiljević, redovni profesor

Log in