Hirurgija - M

Hirurgija - M

Naziv predmeta

HIRURGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond ččasova

obavezni

IX i X

28

345(4+7) (4+8)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Interna medicina, Infektivne bolesti sa specijalnom epidemiologijom
Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje hirurškom naukom i vještinom u mjeri neophodnoj doktoru medicine
Ime i prezime nastavnika i saradnika:Predrag Grubor profesor, šef katedre, Dragan Danelišen, redovni profesor, Mirko Raković, vanredni profesor, Brano Topić, vanredni profesor, Duško Vasić, vanredni profesor,  Zdravko Marić, vanredni profesor, Darko Lukić, vanredni profesor, Nikola Gavrić, docent, Dragan Kostić, docent, Svetozar Radulović, docent, Božo Krivokuća, docent, Milan Simatović, docent, Jovan Ćulum, docent, Aleksandar Jakovljević, docent, Snježana Milićević, docent, Branko Despot, docent, Predrag Lazić, viši asistent, Dušan Janičić, viši asistent, Slavko Grbić, viši asistent, Ozren Kordić, viši asistent, Vladimir Papić, viši asistent, Darko Golić, viši asistent, Nebojša Trkulja, viši asistent, Vesna Ivanišević, viši asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta: Poglavlja iz opšte i specijalne hirurgije
Red. br.

TEORIJSKA NASTAVA - MEDICINA

OPŠTI DIO

1.

ISTORIJA HIRURGIJE I HIRURŠKA PROFILAKSAPREGLED I DIJAGNOSTIKA HIRURŠKIH BOLESNIKA

2.

POVREDE. KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA

3.

RANA I ZARASTANjE RANA. KRVARENjE I HEMOSTAZA. RATNA HIRURGIJA

4.

HIRURŠKA INFEKCIJA I ANTIBIOTICI. ŠOK I TRANSFUZIJA KRVI

5.

METABOLIČKI ODGOVOR NA TRAUMU I PRINCIPI RAVNOTEŽE ELEKTROLITA I TEČNOSTIISHRANA HIRURŠKIH BOLESNIKA

6.

ANESTEZIJA I PREOPERATIVNA PRIPREMA BOLESNIKATERAPIJA BOLA I KOMPLIKACIJE ANESTEZIJE

7.

HIRURGIJA TUMORA. POSTOPERATIVNE KOMPLIKACIJE

8.

OBOLjENjA I KILE TRBUŠNOG ZIDA, POVREDE TRBUHA. HIRURGIJA JEDNjAKA I DIJAFRAGME

9.

HIRURGIJA ŽŽELUCA I DUODENUMA. HIRURGIJA JETRE

10.

HIRURGIJA BILIJARNOG SISTEMA. HIRURGIJA TANKOG  CRIJEVA I CRVULjKA

11.

HIRURGIJA DEBELOG CRIJEVA I REKTUMA. PROKTOLOGIJA

12.

HIRURGIJA SLEZINE, PANKREASA I NADBUBREGA. AKUTNI ABDOMEN I PERITONITISI

13.

INTESTINALNE OBSTRUKCIJE-ILEUS. ENDOSKOPSKA HIRURGIJATRANSPLANTACIONA HIRURGIJA

14.

UROENE MANE I POVREDE KOD DJECE. HIRURŠKA OBOLjENjA I TUMORI U DJEČIJOJ DOBI

15.

NADOKNADE, TESTOVI, SEMINARSKI RADOVI

SPECIJALNI DIO

16.

HIRURGIJA VRATA I ENDOKRINIH ŽLIJEZDA. HIRURŠKA OBOLjENjA DOJKE

17.

HIRURGIJA ZIDA GRUDNOG KOŠA I PLEURE. HIRURGIJA PLUĆAHIRURGIJA MEDIJASTINUMA

18.

OBOLjENjA ARTERIJA. OBOLjENjA VENA I LIMFNOG SISTEMA

19.

HIRURGIJA UROENIH SRČANIH MANA. HIRURGIJA STEČENIH SRČANIH MANAEKSTRAKORPORALNA CIRKULACIJA I TUMORI SRCA

20.

HIRURGIJA KOŽE I POTKOŽNOG TKIVATERMIČKE, HEMIJSKE I RADIJACIONE POVREDE

21.

KRANIOCEREBRALNE POVREDE, EDEM MOZGA I INTRAKRANIJALNA HIPERTENZIJACEREBROVASKULARNA OBOLjENjA I INTRAKRANIJALNI TUMORIHIRURGIJA SPINALNOG KANALA I PERIFERNIH NERAVA

22.

ORTOPEDSKA OBOLjENjARAZVOJNA OBOLjENjA I TUMORI KOSTIJU, DEGENERATIVNA I DRUGA OBOLjENjA ZGLOBOVA

23.

OBOLjENjA KIČMENOG STUBA. OBOLjENjA DONjIH EKSTREMITETA

24.

OBOLjENjA GORNjIH EKSTREMITETA. ORTOPEDIJA I POVREDE ŠŠAKE

25.

PRELOMI. POVREDE KIČME

26.

POVREDE KARLICE . POVREDE DONjIH EKSTREMITETA

27.

POVREDE GORNjIH EKSTREMITETA . SUDSKO-MEDICINSKI ASPEKTI U HIRURGIJI

28.

DIJAGNOSTIKA, UROĐENE ANOMALIJE I POVREDE UROGENITALNIH ORGANAINFEKCIJE I KALKULOZA URINARNOG SISTEMA

29.

OBOLjENjA GENITALNIH ORGANA, PROSTATE . TUMORI UROGENITALNOG SISTEMA

30.

NADOKNADE, TESTOVI, SEMINARSKI RADOVI
 

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:28 h 40/60= 19 sati Struktura opterećenja: 4 sata predavanja i seminara 7,5 sati vježbi i seminara 7,5 sati samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 19 h 30 = 570 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra):4 h 19 = 76 sati Ukupno opterećenje za predmet: 28 h 30 = 840 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 194 sata Struktura opterećenja 570 sati (nastava) + 76 sati (pripreme) + 194 sata (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijume
Literatura: „HIRURGIJA“  Prof. dr D. Stevović, MF Beograd
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno,Kolokviji do 40 bodova maksimalno Završni ispit do 50 bodova maksimalno. Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatkeProf.dr Predrag Grubor
Napomena:

Log in