Hirurgija sa traumatologijom - R

Hirurgija sa traumatologijom - R

Naziv predmeta

Hirurgija sa traumatologijom

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

V

3

3 (2+1)/45

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Dr Siniša Maksimović i Prof. Dr Aleksandar Jakovljević
Uslovljenost drugim predmetima: Uslovljen
Položen ispiti: Patologija, Patofiziologija, Farmakologij i toksikologija
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznati studente sa savremenim principima hirurškog pristupa etiologiji, patofiziologiji, dijagnostici, klinici, i lečenja oboljenja i povreda ljudskog organizma.
Ime i prezime nastavnika i saradnika:Prof. Dr Siniša Maksimović i Prof. Dr Aleksandar Jakovljević
Ishod učenja (stečena znanja): Student je ovladao osnovnim znanjima i vještinama iz hirurgije i traumatologije neophodnim za samostalni i timski rad.
Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:
Osnovna znanja iz hirurške profilakse, Osnove traumatologije, Hirurško zbrinjavanje rane, Infekcija u hirurgiji.Krvarenja i hemostaza, ABO sistem krvnih grupa. Komplikacije transfuzije. Anafilaktička reakcija – prevencija i tretman.
Značaj anestezije. Vrste anestezije. Uzroci respiratornog i kardiak aresta, Kardiopulmonalne reanimacije. Vrste kraniocerebralnih povreda, simptomatologija, dijagnostika i osnovni principi lečenja.Principi hirurgije štitaste žlezde, Hirurgija dojke. Vrste povreda grudnog koša njihove simtomatologije, dijagnostike i liječenja, Torakalna hirurgija.Akutna i hronična ishemija ekstremiteta. Duboka venska tromboza. Hirurgija jednjaka, želuca i tankog creva. Hirurgija hepatobilijarnog trakta.Hirurgija kolona i rektuma.Akutni abdomen, Kile trbušnog zida. Hirurgija urogenitalnog trakta.Urođena i stečena oboljenja u ortopediji. Politrauma i multidisciplinarni pristup u tretmanu udruženih povreda.Tumori kostiju.Mesto i značaj hirurgije u zbrinjavanju povređenih u masovnim nesrećama.


Praktična nastava:
Asepsa i antisepsa, dezinfekcija u hirurgiji. Uzroci infekacija u hirurgiji, klasifikacija i metode preventive i liječenja, Dehiscencija operativne rane. Primjena krvnih derivata i komponenata. Izvođenje opšte endotrahealne anestezije. Komplikacije anestezije. Značaj subarahnoidalne hemoragije. Lumbalna diskus hernije. Tromboflebitisi. Inflamatorne bolesti creva. Kalkuloza bilijarnog trakta, Mehanički ikterus, Akutni pankreatitis i tumori pankreasa. Osnovni principi dijagnostike kolorektalnih oboljenja, hirurgija tumora debelog creva. Značaja sindroma peritonitisa i ileusa. Problem kalkuloze urotrakta. Značaj povrede ekstremitnjeta, povreda kičme i karlice.

Metoda nastave i savladavanje gradiva: Predavanja i vježbe.
 Literatura: 1. Stevović D.i dr. Hirurgija, Savremena administracija,2001.
2. Maksimović Ž. Hirurgija, udžbenik za studente, CIBID, Beograd, 2008.
3. Domazet N. Hirurgija sa ortopedijom i traumatologijom, IKA tačka, Beograd, 1996.
 

Oblici provjere znanja: Kolokvij, Seminarski rad, Ispit

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Aktivnosti

10

Usmeni

50

100

Kolokvij

25

   

Seminarski rad

15

   
 

Posebna naznaka za predmet: Nema

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Dr Siniša Maksimović

 

 

Log in