Histološke metode – M

Histološke metode – M

Naziv predmeta

HISTOLOŠKE METODE

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

izborni

II

2

30 (1+1)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim metodama i tehnikama koje se primjenjuju u histologiji.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: dr Gostimir Mikač, redovni profesor
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava, seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta
I-II         Kultura tkiva, vitalna bojenja, autoradiografijaIII-IV               Svjetlosna mikroskopija:Obrada materijala za svjetlosnu mikroskopiju:fiksiranje, priprema fiksativa. V-VI               Obrada materijala za svjetlosnu mikroskopiju: kalupljenje i sječenje tkiva. VII-VIII       Obrada materijala za svjetlosnu mikroskopiju: bojenje isječaka, histohemijsko bojenje IX-X               fluorescencijska i  konfokalna mikroskopija XI- XII         Elektronska mikroskopija XIII-XIV         Obrada materijala za elektronsku mikroskopiju Ćelijska membrana u elektronskoj mikroskopiji XV                    Eksperimentalne životinje u histološkom istraživanju

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 2x40/30=3 Struktura opterećenja: 1 čas teorijske nastave 1 čas praktične nastave 1 sat samostalnog rada uključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 3 časa x 15 nedelja=45 časova Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2x3=6 časova Ukupno opterećenje za predmet: 2x30=60 časova Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 60-(45+6)=9 časova Struktura opterećenja: 45 časova (nastava), 6 časova (priprema) + 9 časova (dopunska nastava)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe
Literatura: U pripremi
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Gostimir Mikač
Napomena:

Log in