Imunologija – F

Imunologija – F

Naziv predmeta

IMUNOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VI

2

(2+0)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije FARMACIJE. Studije traju 10 semestara, 300 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata farmacije sa: karakteristikama urođenog i stečenog imuniteta i njihovim efektorskim mehanizmima u odbrani od antigena porijekla infektivnih mikroorganizama (bakterija, virusa, parazita i gljivica); patogenetskim mehanizmima i terapijom bolesti nastalih usljed poremećaja funkcije imunskog sistema (reakcije preosjetljivosti, autoimunske bolesti, imunodeficijencije); imunim odgovorom na antigene neinfektivnog porijekla (tumorski antigeni i antigeni transplantata) kao i principima imunoterapije tumora i imunoterapijskim strategijama za sprečavanje odbacivanja transplantata; principima i primjenom imunoloških testova zasnovanih na reakciji antigen-antitelo
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Izbor u toku
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

Nedjelja

 

II Nedjelja

 

III Nedjelja

 

IV Nedjelja

 

Nedjelja

 

VI Nedjelja

 

VII Nedjelja

 

VIII Nedjelja

 

IX Nedjelja

Nedjelja

 

XI Nedjelja

XII Nedjelja

XIII Nedjelja

XIV Nedjelja

XV Nedjelja

PREDAVANjA

ANTIGENI ANTITIJELA REAKCIJE IZMEĐU ANTIGENA I ANTITIJELA KOMPLEMENTNI SISTEM IMUNI SISTEM LIMFOCITI IMUNI ODGOVOR REGULACIJA IMUNOG ODGOVORA IMUNOLOŠKA TOLERANCIJA NESPECIFIČNI (UROĐENI) IMUNITET SPECIFIČNI (STEČENI) IMUNITET IMUNOPATOLOGIJA. IMUNODEFICIJENTNA STANjA ALERGIJE. ALERGIJE IZAZVANE ANTITIJELIMA (RANA PREOSETLjIVOST) - ANAFILAKSA ALERGIJE IZAZVANE IMUNIM KOMPLEKSIMA (OBOLjENjA IMUNIH KOMPLEKSA) ALERGIJE IZAZVANE CITOTOKSIČNIM ANTITIJELIMA ALERGIJE IZAZVANE REAKCIJAMA T LIMFOCITA - KASNA HIPEROSJETLjIVOST ALERGIJE IZAZVANE CITOTOKSIČNIM LIMFOCITIMA IMUNOLOGIJA TRANSPLANTACIJE KRVNE GRUPE AUTOIMUNOST MALIGNA OBOLjENjA LIMFNOG TKIVA

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 2 boda x 40/30 = 2,67 Struktura opterećenja: 2 sata predavanja ili seminara 0,67 sati samostalnog rada uključujući konsultacije  

U toku semestra

Nastava i završni ispit:  (2,67 sati) x 15 = 40 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 x 2,67 = 5,34sata Ukupno opterećenje za predmet2 x 30 = 60 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku –uključujući i polaganje popravnog ispita: do 14,66 sati Struktura opterećenja: 40 sati (nastava) + 5,34 sata (priprema) + 14,66 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: u pripremi
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke:
Napomena:

Log in