Infektivne bolesti i njega - ZNj2

Infektivne bolesti i njega – ZNj

Naziv predmeta

INFEKTIVNE BOLESTI I NjEGA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

IV

2 P + 2 V (60) + 40 SP

6

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Antonija Verhaz, docent; dr Zdravka Kezić, docent; mr Tatajana Roganović, stručni saradnik; Zvezdana Vuković, stručni saradnik; Vesna Ostić, stručni saradnik; Ljubica Dimitrić, stručni saradnik; Biljana Salak, stručni saradnik

Ciljevi izučavanja predmeta: 

Cilj izučavanja predmeta je: da se studenti upoznaju sa uzročnicima, vodećim siptomima i osnovnim principima njege i liječenja pojednih zaraznih bolesti; da savladaju metode prevencije zaraznih bolesti sa naglaskom na krvlju prenosive infektivne bolesti; da se upoznaju s antimikrobnim sredstvima i načinima njihovog djelovanja; da se osposobe za pružanje prve pomoći oboljelim upoznavajaći se sa osnovama simptomatske i suportivne terapije infektivnih bolesti.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Student će moći da: opiše opće simptome infektivnih bolesti; navede osipne zarazne bolesti, načine prijenosa i njegu oboljelih; objasni epidemiologiju i patofiziologiju crijevnih zaraznih bolesti, te da preporuči osnove njege oboljelih i prevencije širena ovih infekcija u populaciji i medicinskim ustanovama; obrazloži epidemiologiju virusnih hepatitisa, uz razumijevanje njih kao javno zdravstvenog problema, te da navede osnove dijagnostičkog i terapijskog pristupa bolesnicima oboljelim od akutnog i hroničnog hepatitisa, kao i koje su to mjere prevencije u populaciji i u bolnicama, koji su propisane mjere zaštite zdravstvenih radnika pre i postekspoziciono; navede razliku između seroznih i purulentnih meningitisa, objasni ulogu medicinskog radnika ovog profila u izvođenju invazivne dijagnostičke procedure kao što je lumbalna punkcija, predloži osnove njege bolesnika sa poremećenim senzorijem i konvulzijama, te postekspozicione profilakse ovih infekcija kod zdravstvenih radnika i kontakata prvog reda; objasni epidemiologiju HIV infekcije, razumije dijagnostiku, klinički tok i njegu oboljelog od HIV bolesti uz poštovanje ljudskih prava oboljelih; shvati problem javljanja intrahospitalnih infekcija i značaj njihove prevencije; identifikuje rizike infekcija krvlju prenosivih i ključne tačke prevencije istih; opiše metode prevencije zaraznih bolesti; navede osnovne grupe hemoterapeutika i njihovo djelovanje; identifikuje problem stigme i diskrimacije oboljelih od infektivnih bolesti, osobito HIV bolesti i hepatitisa i da aktivni doprinos u prevazilaženju ovog i danas prisutnog problema.


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Infektivne bolesti, njihovi uzročnici i načini prijenosa, imunološka zbivanja u organizmu oboljelog i njega oboljelih. Osnove dijagnostike i terapije infektivnih bolesti. Prevencija infektivnih bolesti, zaštita zdravstvenih radnika i rizici prenosa infekcija krvlju. Intrahospitalne infekcije i njihova prevencija. Opća infektologija. Osipne zarazne bolesti. Respiratorne infekcije. Virusni hepatitisi. Crijevne zarazne bolesti. Neuroinfekcije. HIV bolest. Neurointoksikacije. Hemoragijske groznice. Ekstraintestinalne parazitoze. Sepse. Urinarne infekcije. Antimikrobna i simptomatska terapija. Prevencija krvlju prenosivih infekcija kod zdravstvenih radnika.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, seminara, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta. Vježbe će se izvoditi na Klinici za infektivne bolesti prilikom čega je student dužan savladati 50 procedura (nivoa osposobljenosti A, B, C ili D) iz kataloga kliničkih vještina. Stručna praksa (SP) će se odvijati tokom školske godine na Klinici za infektivne bolesti.


Literatura:
Beus, I. i Škerk, V. (2002). Infektologija za stomatologe. Zagreb: Graphis.
Sestrinske procedure (2010). Springhouse, Beograd: Data Status.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni

 40

100

Kolokvij (i)

40

 Praktični   10

Seminarski rad

6

Posebna naznaka za predmet:

U okviru ovog predmeta student će obaviti SP u ukupnom trajanju od 40 časova (5 dana). Student je dužan donijeti na uvid potpisanu evidenciju o obavljenoj SP.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Zdravka Kezić, docent

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 12:37

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in