Infektivne bolesti sa specijalnom epidemiologijom - M

Infektivne bolesti sa specijalnom epidemiologijom - M

Naziv predmeta

INFEKTIVNE BOLESTI I NjEGA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

IV

5

60 (2+2)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije ZDRAVSTVENE WEGE. Studije traju 8 semestara, 240 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Srboljub Golubović, redovni profesor, Šef katedre,Zdravka Kezić, docent, Antonija Verhaz, viši asistent, Dragan Kasapović, asistent, Tatjana Roganović, asistent, Irena Katan, stručni saradnik                                                     
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VII Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

XI Nedelja

XII-XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

INFEKTIVNA BOLEST. DEFINICIJA INFLAMACIJA-UPALA, NjEN BIOLOŠKI SMISAO OPŠTI NAČIN DJELOVANjA UZROČNIKA ZARAZNIH BOLESTI PATOGENETSKI MEHANIZMI: KLINIČKI TOK I OBLICI INFEKTIVNIH BOLESTI: IMENOVANjE VAŽNIJIH KLINIČKIH SINDROMA U INFEKTOLOGIJI ANTIMIKROBNA REZISTENCIJA LIMFADENOMEGALIČNI SINDROM OPŠTA PATOGENEZA HERPES VIRUSNIH INFEKCIJA I ZNAČAJ ADENOVIRUS MORBILI ENTEROVIRUSI-ECHO I Coackievirusi SINDROM HEMORAGIJSKIH GROZNICA KLASIČNE  BAKTERIJSKE BOLESTI Završni ispit, ovjera semestra i upis ocjena, dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:5 h 40/30= 6,65 sati Struktura opterećenja: 3 sat predavanja 3 sata vježbi 0,65 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 6,65h 15= 100 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 h6,65= 13,3sati Ukupno opterećenje za predmet: 5h 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita 36,7sati Struktura opterećenja 100sati (nastava) + 13,3sati (priprema) + 36,7sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura: U pripremi
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:KolokvijumTest Praktični i usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Dr Srboljub Golubović
Napomena:

Log in