Informatika u radiologiji - R

Informatika u radiologiji - R

Naziv predmeta

INFORMATIKA U RADIOLOGIJI

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

VI

 4

4 (2+2)/60

Ime i prezime nastavnika i saradnika:

Doc. Dr Dušan Mileusnić, dr sci med Saša Vujnović, Mr elekt. Goran Vuleta – spec. med. nuk. fizike

Uslovljenost drugim predmetima

Oblik uslovljenosti

Nije uslovljen

 

Ciljevi izučavanja predmeta 

upoznavanje sa primjenom informatičke tehnologije i informatičkom infrastrukturom savremeno opremljenog odeljenja za radiodijagnostiku, radioterapiju i nuklearnu medicinu.

Ishod učenja (stečena znanja):

Usvojena znanja o tehničko tehnološkim karakteristikama informacionih sistema i njihovoj primjenoi  u savremeno oppremnjenim odeljenjima za radiodijagnostiku, radioterapiju i  nuklearnu medicinu.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

Struktura i pretpostavke za funkcionisanja radiološkog informacionog sistema (RIS). Informacioni sistemi i organizacija procesa rada u radiologiji. Integracija RIS u bolnički informacioni sistem (HIS). HL7 (Health Level Seven) standard. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) standard. PACS (Picture Archiving and Comunication System) u radiolijagnostici, radioterapiji i nuklearnoj medicini. Teleradiologija. Mobilna radiologija.
Informacioni sistemi u radioterapiji i organizacija procesa rada u odeljenju za radioterapiju.

Praktična nastava:

Praktično upoznavanje sa informacionim sistemima koji se primjenjuju u radiodijagnostici, radioterapiji i nuklearnoj medicini i njihovom primjenom u kliničkoj praksi.

 

Metoda nastave i savladavanje gradiva:

Predavanja i vježbe.

Literatura:

Oblici provjere znanja:kolokvij, seminarski rad, ispit

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Aktivnosti

10

Usmeni

50

100

Kolokvij

15

   

Seminarski rad

25

   

Posebna naznaka za predmet.

Ime nastavnika koji je pripremio podatke:

Doc dr Dušan Mileusnić, dr sci med Saša Vujnović

 

 

Log in