Instrumentalne metode - F

Instrumentalne metode - F

  Naziv predmeta:                                                 INSTRUMENTALNE METODE

Šifra

predmeta

Status

predmeta

Semestar

Broj ECTS kredita

Fond časova

obavezan

IV

5

(2 + 2)

 
Studijski program za koji se organizuje: Akademski dodiplomski studij Farmacije ( studije traju 10 semestara, 300 ECTS kredita)
Uslovljenost drugim predmetima: Opšta hemija, Fizika, Matematika i Fizička hemija
Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanjem ovog predmeta studenti se upoznaju sa osnovnim principima rada savremenih instrumentalnih metoda: masene spektrometrije, kolorimetrije, fotometrije,spektroskopskih metoda, refraktometrije, polarimetrije, potenciometrije, elektroforeze, hromatografije…
Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. dr Jelena Penavin-Škundrić, ass. Dijana Jelić
Metode nastave i savladavanje gradiva: Predavanja, računske vježbe, laboratorijske vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi i konsultacije
Sadržaj predmeta:

Pripremna nedjelja

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

III

XIV

XV

XVI

Završna nedjelja

XVIII – XXI

 
Priprema i upis semestra Eksperimentalne osnove kvantne teorije. Unutar atoma. Talasna jednačina. Šredingerova jednačina Unutar jedinjenja. Elektronska struktura dvatomskih molekula Hibridizacija. Energija hemijskih veza i njihovih dužina. Teorija ligandnog polja. Fotohemijske reakcije. Prvi kolokvijum Ispitivanje molekula i utvrđivanje strukture. Masena spektrometrija-osnove. Molekulska spektrskopija. Infracrveni spektri. Ultraljubičasti i vidljivi spektri. Kolorimetrijske, fotometrijske i spektrofotometrijske metode Atomska apsorpciona spektroskopija Refraktometrijska određivanja Polarimetrijska određivanja Drugi kolokvijum Potenciometrijska mjerenja. Mjerenja provodljivosti ( konduktometrija ) Metode razdvajanja. Hromatografija. Elektroforeza Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Opterećenje studenata po predmetu

Nedeljno

Broj sati = 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min. Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 2 sata i 40 min samostalnog rada  

U semestru

Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min. x 16 = 106 sati i 40 min. Neophodne pripreme prije početka semestra: 2 x 6 sati i 40 min. = 13 sati i 20 min. Dopunski rad: 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. (nastava) + 13 sati i 20 min. (priprema) + 30 sati (dopunski rad)
 
Literatura:  J. Mišović, T. Ast, Instrumentalne metode hemijskih analiza, Tehnološko-Metalurški fakultet, Beograd  1983g. Z. Maksić, Kvantna hemija, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1976g. Medenica-Malešev , ˝Eksperimentalna fizička hemija˝ praktikum, Farmaceutski fakultet, Beograd 2000g. N. Marjanović, Instrumentalne metode analize, metode razdvajanja, Tehnološko-Metalurški fakultet,izdavač M. Medenica 2002g. R. Silverstein, F. Webster, Spectrometic Identification of Organic Compounds, John Wiley and Sons, Inc. New York, Toronto 1998g.  
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Posebna naznaka za predmet:
  Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. dr Jelena Penavin - Škundrić
  Napomena:

Log in