Interna medicina - M

Interna medicina - M

Naziv predmeta

INTERNA MEDICINA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTSkredit Fond časova

obavezni

VII i VIII

30

375 (5+8)(4+8)
Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima:  Patologija, Patofiziologija i Farmakologija
Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavaje internističkih bolesti, etiologije, kliničke slike, dijagnostike i liječenja.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Šef katedre Prof. dr Snježana Popović-Pejičić(redovni profesor), Prof. dr Ljiljana Lakić(redovni profesor),Prof. dr Mirko Stanetić(redovni profesor),Prof. dr Sandra Hotić-Lazarević(redovni profesor),Prof. dr Duško Vulić(vanredni profesor), Prof. dr Aleksandar Lazarević(vanredni profesor),Prof. dr Krsto Jandrić(vanredni profesor),  Prof. dr Zoran Mavija(vanredni profesor), Prof. dr Nenad Prodanović(vanredni profesor), Prof. dr Marinko Vučić(vanredni profesor),Doc. dr Branislav Gašić,Doc. dr Vlastimir Vlatković, Doc. dr Tamara Kovačević-Preradović,Doc. dr Milorad Grujičić, dr sc. med. Aleksandra Grbić(viši asistent), mr. sc. dr Milena Brkić(viši asistent),mr. sc. dr Dragan Unčanin(viši asistent),mr. sc. dr  Dobrila Rodić(viši asistent),mr. sc. dr Boris Goronja(viši asistent),mr. sc. dr Blaženko Vuković(viši asistent),mr. sc. dr Ljiljana Kerić(viši asistent),mr. sc. dr Boro Kuzmić(viši asistent)
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije.
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

X Nedelja

XI Nedelja

XII Nedelja

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI Nedelja

XVIINedelja

XVIII Ned.

XIX Ned.

XX ned.

XXI ned.

XXII ned.

XXIII ned .

XXIV ned.

XXV ned.

XXVI ned.

XXVII ned.

XXVIII ned.

XXIX ned.

XXX ned.

XXXI ned.

XXXIIned.

XXXIII ned.

 Kardiovaskularne bolesti u cjelini, etiologija, patogeneza, prognoza, socijalno ekonomski znacaj; anatomija i fiziologija srca, provodni sistem srca; klinicka slika kardioloskih bolesnika; dijagnostika kardiovaskularnih bolesti, kardiološka anamneza, klinički pregled, EKG-u, ECM.        Ehokardiografija, Invazivna dijagnostika.Reumatska groznica, etiologija, patogeneza, klinička slika, dijagnostika, prognoza, liječenje. Urođene srčane greške, klinička slika, dijagnostika, prognoza, liječenje Stecene srcane greske, etiologija, dijagnostika, klinicka slika, prognoza, liječenje Ishemijska bolest srca, infarkt miokarda Akutne upale endokarda, miokarda, perikarda Arterijska hipertenzija, etiologija, podjela, dijagnostika, lijecenje Kardiomiopatije, etiologija, podjela, dijagnostika, klinicka slika, lijecenje Insuficijencija lijevog i desnog srca, etiologija, klinička slika, djagnostika, liječenje Bolesti perifernih arterija i vena Zapaljenske reumatske bolesti (reumatoid artritis, ankilozantni spondilitis, Rajterov sindrom, psorijaticni artritis, infektivni artritis) Sistemske bolesti vezivnog tkiva i degenerativni reumatizam, mataboličke bolesti zglobova Bolesti jednjaka, želudca, ulkusna bolest (etiologija, klinička slika, dijagnostika i liječenje) Bolesti tankog i debelog crijeva, žučne kese, pankreasa Akutni i hronični hepatitis, ciroza jetre ( etiologija i kl. slika, dijagnostika i terapija) Akutni i hronični glomerulonefritis Akutni i hronični pijelonefritis, TBC bubrega, akutna bubrežna insuficijencija Hronična bubrežna insuficijencija, hidronefroza, nefrolitijaza, policistični bubreg Dijabetes melitus, etiologija, podjela, klinicka slika, dijagnostika, prognoza, lijecenje Komplikacije dijabetesa melitus i njihovo liječenje Oboljenja hipofize, štitne  i paratireoidnih žlijezda Oboljenja nadbubrežnihlijezda, muških, ženskih polnih žlijezda Hronična obstruktivna bolest pluća, tumori bronha, pluća, medijastinuma Bronhijalna astma Tuberkuloza pluća Anemije, leukemije (etiologija, dijagnostika, terapija) Bolesti hemostaze, hemoragijski sindrom, bolesti trombocitne loze Imunitet i njegovi poremećaji. Reakcija preosetljivosti Trovanja insekticidima , pesticidima, korozivnim sredstvima,  etil i metil alkoholom; botulizam, stafilokokno trovanje hranom Završni ispit Dopunska nastava Popravni ispit
           

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 30x40/60=20 sati Struktura opterećenja: 4,5 sata predavanja 8 sati vježbi   7,5 sata samostalnog rada uključujući konsultacije        

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 20 x 30 = 600 sati; Neophodne pripreme (prije početka semestra): 4x20=80sati Ukupno opterećenje za predmet: 30x30=900 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 220 sati Struktura opterećenja: 600 sati (nastava) +80 sati (priprema) + 220 (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe
Literatura:
Interna medicina S. Stefanović, Interna medicina D. Manojlović, Propedevtika Interne medicine D. Manojlović, Urgentna medicina John Mills, Donald D. Trunkey  
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno,Kolokviji do 40 bodova maksimalnoZavršni ispit do 50 bodova maksimalno. Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.
Posebna naznaka za predmet: Nastavu iz predmeta pohađaju studenti koji su položili predmete predkliničke medicine
Ime nastavnika koji je pripremio podatke
Napomena:

Log in