Inžinjer radiološke tehnologije - R

Inžinjer radiološke tehnologije - R

Naziv predmeta

INŽINJER RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

VIII

4

4 (2+2)/60

Ime i prezime nastavnika i saradnika:

Mr elekt. Goran Vuleta – spec. med. nuk. fizike, dipl. fizičar Bojan Štrbac, dr sci, Davidovic Jasna

Uslovljenost drugim predmetima

Oblik uslovljenosti

Uslovljen

Položen ispit: Radiološka fizika

Ciljevi izučavanja predmeta 

Dobijanje informacija o principima osiguranja kvaliteta u radioterapiji, radiološkoj dijagnostici i nuklearnoj medicini.

Ishod učenja (stečena znanja):

Usvojeno znanje i vještine koje će omogućiti i aktivno učestvovanje u timu koji je odgovoran za izvođenje procedura osiguranja kvaliteta u radioterapiji, radiološkoj dijagnostici i nuklearnoj medicini.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

Uvod u kontrolu i osiguralje kvaliteta;
Elementi kontrola kvaliteta u radiologiji: Program osiguranja kvaliteta; generalne smjernice, Testovi kontrole kvlitetau kod snimanja pacijenata; filtracija rendegenskog zračenja; kongruencija, veličina fokusa rendgenske cijevi, centriranje rengdenskog zračenja, ponovljivost doze, pouzdanost podešavanja napona, pouzdanost podešavanja vremena snimanja, apsorbovana doza rendgenskog zračenja, apsorbovan doza rendgenskog zračenja mjerena u vazduhu, linearnost doze zračenja i anode struje. Instrumenti koji se koriste za kontrolu kvaliteta, Procedure osiguranja i kontole kvaliteta. Kontrola kvaliteta rada uredjaja za kompjuterizovanu tomografiju i magnetnu rezobanciju.
Elemeti kontrole kvaliteta u radioterapiji: Kontrola kvaliteta u kliničkoj dozimetriji: Apsolutna dozimetrija, relativna dozimetrija, tehnički elementi, zaštita od zračenja, Kontrola radioterapijskih uređaja, Elementi kliničke kontrole, Izvori grešaka: klinički, dozimetrijski, geometrijski izvori grešaka, mehanički i električni izvori grešaka, opšte preporuke, Program kontrole kvliteta
Elementi kontrile kvaliteta u nuklearnoj medicini: Kalibracija i kontrola uređaja i radiofarmaceutika i značaj osiguranja kvaliteta u svakodnevnom radu, Mogući incidenti i akcidenti pri radu sa izvorima zračenja vezano za loš rad uređaja, Rutinski QC testovi za gama kameru, SPECT, PET/CT uređaje, Rutinski testovi ostale uređaje korištena u nuklearnoj medicini.
Praktična nastava:
Definisani standardi i periodična kontola radnih parametara i kalibracija uređaja koji se koriste u radiodijagnostici, radioterapiji i nuklearnoj medicini.

Metoda nastave i savladavanje gradiva:

Predavanja i vježbe. Vježbe se izvode u ustanovi opremnjenoj savremenim uređajima za radiodijagnostiku, radioterapiju i nuklearnu medicinu, gdje se studentima demonstrira izvođenje odgovarajućih procedura ili samostalno rade pod mentorstvom nastavnika/saradnika.

Literatura:

1. Miroslav Tomašević: Kontrola kvaliteta u rendgendijagnostici, Institut za nuklearne nauke Vinča, 1995
2. Svetlana Andrić Olivera Frim, Elementi kontrole kvaliteta u radioterapiji, Institut za nuklearne nauke Vinča, 1995
3. Damir Dodig Zvonko Kusić Klinička Nuklearna medicina, 2012

Oblici provjere znanja: Kolokvij, seminarski rad, ispit

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Aktivnosti

10

Usmeni ispit

50

100

Kolokvij

15

   

Seminarski rad

25

   

Posebna naznaka za predmet.

Ime nastavnika koji je pripremio podatke:

Mr elekt. Goran Vuleta – spec. med. nuk. fizike, dipl. fizičar Bojan Štrbac, dr sci.

 

 

Log in