Ishrana i medicinska dijetetika - ZNj

Ishrana i medicinska dijetetika – ZNj

Naziv predmeta

ISHRANA I MEDICINSKA DIJETETIKA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

II

1 P  + 0 V + 2 S (45)

4

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta

Nastavnici i saradnici:

dr Nađa Vasiljević, redovni profesor; mr Milkica Grabež, viši asistent; mr Dragana Stojisavljević, viši asistent; mr Vesna Rudić Grujić, viši asistent; mr Ljiljana Stanivuk, viši asistent

Ciljevi izučavanja predmeta:
Studenti treba da ovladaju znanjem o značaju ishrane za zdravlje i potencijalnoj ulozi i prevenciji bolesti kao i ulozi nutritivne terapije u okviru lečenja određenih bolesti. Takođe je i cilj da se student osposobi da sprovodi, kontroliše, evaluira i vodi evidencijusvih etapa procesa nutritivne njege bolesnika.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Student stiče znanje o hrani, njenim konstituentima; potrebama u makro- i mikronutrijentima; student će moći da proceni stanje uhranjenosi i da predloži i primeni proces nutritivne nege tokom primene prilagođene medicinske nutritivne terapije u okviru određene bolesti; kao i u organizaciji i raspodeli obroka u bolničkom okruženju.


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 6, 7 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Hrana – osnov preporuka pravilne ishrane i dijetoterapije. Pravilna ishrana. Ishrana različitih populacionih grupa. Uvod u kliničku ishranu sa osnovama medicinske nutritivne terapije. Zdravstveno-ekološki aspekt fizičke aktivnosti.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, seminara, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta.


Literatura:
Jorga, J. (2013). Higijena. Beograd: Medicinski fakultet.
Vasiljević, N. (2015). Praktikum iz higijene sa medicinskom ekologijom. Beograd: Medicinski fakultet.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Praktični dio

26

Seminarski rad

 20

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Nađa Vasiljević, redovni profesor

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 11:41

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in