Javno zdravlje - ZNj

Javno zdravlje – ZNj

Naziv predmeta

JAVNO ZDRAVLjE

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VIII

2 P + 2 V (60)

3

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:

dr Janja Bojanić, vanredni profesor; mr Nina Rodić-Vukmir, viši asistent

Ciljevi izučavanja predmeta:
Upoznavanje studenata sa pojmovima iz oblasti javnog zdravlja te usvajanje aktuelnih teorijskih znanja i praktičnih vještina i osposobljavanje da se stečena znanja primijene u profesionalnom i naučnoistraživačkom radu.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon odslušanog kolegija student će biti osposobljen: izračunati i interpretirati mjere učestalosti bolesti u populaciji; analizirati dizajn epidemioloških studija i različitih pristupa prevenciji; razumijeti značaj epidemiološkog pristupa u izučavanju etiologije bolesti, prevenciji i suzbijanju poremećaja zdravlja; identifikovati i opisati epidemije zaraznih bolesti u zajednici, istražiti uzroke, grupisati i razlikovati prema putevima širenja zaraznih bolesti i provoditi odgovarajuće protivepidemijske i preventivne mjere suzbijanja infekcija u određenom vremenu i prostoru; planirati, provoditi i evaluirati provođenje preventivnih i protivepidemijskih mjera za suzbijanje zaraznih bolesti.


Kompetencije:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Mjerenje učestalosti bolesti u populaciji. Prikaz najznačajnijih karakteristika epidemioloških metoda. Epidemiološki modeli i koncepti bolesti. Epidemiološki nadzor. Istraživanje epidemije. Putevi prenošenja zaraznih bolesti. Mjere suzbijanja i prevencije. Eliminacije i eradikacije zaraznih bolesti. Bolničke infekcije i epidemiološke karakteristike novonastalih zaraznih bolesti, mjere suzbijanja i prevencije.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vežbi, kolokvija, seminarski radova, konsultacija i samostalnog rada studenta.


Literatura:
Janković, S., Mijović, B., Bojanić, J. i Jandrić, Lj. (2014). Epidemiologija. 2. izdanje. Banja Luka i Foča: Medicinski fakultet.
Jankovi,ć S., Mijović, B., Bojanić, J., Jandrić, Lj. i Maksimović, N.(2014). Praktikum. U: Janković, S (str. 127-197). Epidemiologija. 2. izdanje. Banja Luka i Foča: Medicinski fakulte.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

5

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

40

Seminarski rad

 5

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:dr Janja Bojanić, vanredni profesor

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 15:38

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in