Klinička farmakologija - ZNj2

Klinička farmakologija – ZNj

Naziv predmeta

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VI

1 P + 3 V (60)

4

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Svjetlana Stoisavljević- Šatara, redovni profesor, Šef katedre; dr Ranko Škrbić, redovni profesor; dr Lana Nežić, docent; mr Nataša Stojaković, viši asistent 

Ciljevi izučavanja predmeta: 

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti savremene kliničke farmakologije, principima racionalne farmakoterapije i kliničkog ispitivanja novih lijekova. Prepoznavanje očekivanih i neželjenih efekata te značajnih interakcija određenih grupa lijekova.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Studenti će steći bazična znanja iz oblasti savremene kliničke farmakologije i farmakoterapije i tako moći da prate očekivane, neočekivane i neželjene efekte lijekova. Nakon odslušane nastave i položenog ispita student će biti osposobljen da prepozna: neželjena dejstva lijekova, interakcije lijekova te osnovne principe prilagođavanja doze lijekova pojedinim grupama bolesnika (djeca, stariji bolesnici, komorbiditet); uticaj nekih fizioloških stanja poput trudnoće i laktacije na efikasnost i moguća neželjena dejstva lijekova; simptome i znakove alergijskih reakcija i anafilaksije te način liječenja. Student mora da zna da pročita ordinirane lijekove sa recepta ili bolesničke liste i da zna način na koji se oni primjenjuju; da zna najnovije terapijske smjernice za liječenje pojedinih oboljenja i stanja, mora da zna da popuni obrazac za prijavljivanje neželjenih dejstava lijekova i da ga uputi na određenu adresu. Studenti će razviti svjest o mjestu, značaju i odgovornosti diplomiranog medicinara zdravstvene njege u terapijskom postupku i kliničkom ispitivanju novih lijekova.


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Klinička farmakologija: istorija i razvoj (u svijetu i kod nas). Upravljanje lijekovima i medicinskim otpadom, čuvanje lijekova, osnovni principi propisivanja lijekova. Biološka terapija – značenje za kliničku medicinu. Otkrivanje i razvoj lijekova (dobra klinička praksa, etički principi). Farmakoekonomika i farmakoepidemiologija. Neželjena dejstva i interakcije lijekova. Individualizacija liječenja i primjena lijekova kod posebnih grupa pacijenata. Terapijske smjernice kao osnov racionalne primjene lijekova – principi liječenja odabranih kliničkih stanja.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta. Student je dužan da tokom izvođenja vježbi savlada 12 procedura (A, B, C ili D nivoa osposobljenosti) iz kataloga kliničkih vještina.


Literatura:
Kažić, T. (2011). Klinička farmakologija, Farmakoterapija. Beograd: Integra.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

4

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

46

Seminarski rad

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Svjetlana Stoisavljević-Šatara, redovni profesor

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 14:36

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in