Klinička praksa II - R

Klinička praksa II - R

Naziv predmeta

KLINIČKA PRAKSA II

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

VIII

12

12/80

Ime i prezime nastavnika i saradnika:

Doc. Dr Saša Vujnović, Prof. dr Zvjezdana Rajkovača, Doc. Dr Dušan Mileusnić; V. as. Dr sci med. Goran Marošević; Aleksandar Kostovski RTT; Mr elekt. Goran Vuleta – spec. med. nuk. fizike

Uslovljenost drugim predmetima

Oblik uslovljenosti

Uslovljen

Položen ispit: Radiološka fizika, Radiološka anatomija, Rendgen aparati i uređaji, Radiološka dijagnostika i radiografske tehnike I, Radiološka dijagnostika i radiografske tehnike II, Kompjuterizovana tomografija, Radioterapijski aparati, Nuklearna medicina

Ciljevi izučavanja predmeta 

Usvajanje praktičnih znanja i vještina u kliničkoj primjeni savremenih tehnoloških sistema u radiodijagnostici, radioterapiji i nuklearnoj medicini.

Ishod učenja (stečena znanja):

Usvojena znanja i vještine će omogućiti profesionalno i aktivno učestvovanje u timu zdravstvenih radnika odgovornih za izvođenje dijagnostičko-terapijskih procedura iz oblasti radiološke dijagnostike, nuklearne medicine i radioterapije.

Sadržaj predmeta:

Praktična nastava:

Radiodijagnostika: Mjere bezbjednosti pri radu sa KT uređajem. Priprema pacijenata za KT preglede. Priprema KT injektora.Pozicioniranje pacijenata za različite KT procedure. Primjena različitih KT protokola. Izvođenje različitih KT pregleda. Rekonstrukcija KT snimaka. Analiza KT artefakata. Izvođenje KT pregleda u anesteziji. Rad sa 3D alatima. Rad sa KT –om u RIS/PACS okruženju. Mjere bezbjednosti pri radu sa MR uređajem. Priprema pacijenata za MR preglede. Priprema MR injektora.Pozicioniranje pacijenata i zavojnica za različite MR procedure. Primjena različitih MR protokola. Izvođenje različitih MR pregleda. Rekonstrukcija MR snimaka. Analiza MR artefakata. Izvođenje MR pregleda u anesteziji. Rad sa 3D alatima. Rad sa MR –om u RIS/PACS okruženju.

Radioterapija:Izvođenje procedura radioterapije ginekoloških malignih tumora; Izvođenje procedura radioterapije malignih tumora muških genitalnih organa; Izvođenje procedura radioterapije sarkoma mekog tkiva i kostiju; Izvođenje procedura radioterapije malignih bolesti hematopoetskog sistema; Izvođenje procedura radioterapije benignih bolesti; Izvođenje procedura palijativne radioterapije različitih lokalizacija.

Nuklearna medicina: Nuklearno medicinske tehnike pri radu sa multimodalnim sistemima (SPECT/CT i PET/CT). Rad sa uređajem za aplikaciju FDG-a. Podešavanje parametara za slikanje sa multimodalnim sistemima (SPECT/CT i PET/CT).

Metoda nastave i savladavanje gradiva:

Vježbe - Praktični primjeri i zadaci, uz demonstraciju procedura izvođenja različitih dijagnostičkih i terapijskih procedura. Demonstracija procedura: vježbe na aparatima, sa i bez pacijenata pod kontrolom nadležnog mentora

Literatura:

Mileusnić D, Durbaba M: Radijaciona onkologija, Altanova, Beograd, 2012.
M.Šarić:Tehnike i metode u radiologiji,Veterinarski zavod Dr Vaso Butozan, Banjaluka 1998.
P. Bošnjaković i saradnici: Praktikum kliničke radiologije, Data status, Beograd, 2009.
M. Bogičević, S. Ilić. Nuklerna medicina: metodologija i klinika
D. Dodig, Z. Kusić. Klinička nuklearna medicina
D. Dodig, D. Huić, M. Poropat, S. Težak. Nuklearna medicina

Oblici provjere znanja:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Aktivnosti

10

Praktični i usmeni ispit

50

100

Kolokvij

15

   

Seminarski rad

25

   

Posebna naznaka za predmet.

Ime nastavnika koji je pripremio podatke:

Doc dr Dušan Mileusnić, Prof dr Zvjezdana Rajkovača, Dr sci. med Saša Vujnović

 

 

Log in