Kompjuterizovana tomografija - R

Kompjuterizovana tomografija - R

Naziv predmeta

KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

VI

 4

4 (2+2)/60

Ime i prezime nastavnika i saradnika:

Prof dr Dragan Stojanov, prof.dr Slađana Petrović, prof dr Zoran Radovanović, dr Saša Vujnović

Uslovljenost drugim predmetima

Oblik uslovljenosti

Nije uslovljen

 

Ciljevi izučavanja predmeta 

Predmeta su sticanja znanja iz kompjuterizovane tomografije koja će

omogućiti razumijevanje nastanka slike na ovom modalitetu,izvođenje nativnih i kontrastnih
pregleda različitih organa i organskih sistema , poznavanje KT anatomije te prepoznavanje
osnovnih patoloških nalaza.

Ishod učenja (stečena znanja):

Usvojena znanja i osposobljenost će omogućiti profesionalno i aktivno učestvovanje u timu
zdravstvenih radnika odgovornih za izvođenje KT dijagnostičkih procedura.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

Dijelovi KT uređaja. Istorijat razvoja i aktuelne vrste KT uređaja.KT injektori. Priprema
pacijenata za pregled različitih sistema organa. Specifičnost KT pregleda kod
pedijatrijskih pacijenata. Pozicioniranje pacijenata za pojedine KT preglede. KT protokoli
za različite organe i organske sisteme. Tehnike aplikacije peroraralnog, perirektalnog,
intrakavitarnog i intravenskog kontrasta kod KT pregleda. Rekonstrukcija slike. 3D
alati.Procjena kvalitete KT pregleda. KT angiografije. KT koronarografije. KT
eneterografije. KT kolonoskopije.

Praktična nastava:

Rad na KT aparatima različitih proizvođača. Rad sa KT injektorima. Priprema pacijenata za
različite KT preglede. Pozicioniranje pacijenata za različite KT preglede. Akvizicija
podataka. Rekonstrukcija sirovih podataka. Osnovi rada sa 3D alatima.

 

Metoda nastave i savladavanje gradiva:

Predavanja, vježbe, praktičan rad.. Vježbe i praktični rad se izvode u radiodijagnostičkoj ustanovi opremnjenoj savremenim radiodijagnostičkim uređajima, gdje studenti samostalno rade pod mentorstvom nastavnika/saradnika.

Literatura:

Hebrang A,Klarić Čustović R:Radiologija Mladinska Naklada,Zagreb 2007
Strugačevac P.Teorijska osnova imidžing CT tehnike, Klinička bolnica Osijek, 1999

 

Oblici provjere znanja:kolokvij, seminarski rad, ispit

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Aktivnosti

10

Usmeni

50

100

Kolokvij

15

   

Seminarski rad

25

   

Posebna naznaka za predmet.

Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Dr sci med. Saša Vujnović

 

 

Log in