Komunikacija u zdravstvenoj njezi - ZNj

Komunikacija u zdravstvenoj njezi – ZNj

Naziv predmeta

KOMUNIKACIJA U ZDRAVSTVENOJ NjEZI

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

I

8

1 P + 3 V (60) + 80 SP

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta

Nastavnici i saradnici:
dr Janja Bojanić, vanredni profesor; dr Jelica Predojević-Samardžić, redovni profesor; dr Gordana Tešanović, redovni profesor; Duška Jović, asistent; Biljana Božić, stručni saradnik; Milica Latinović-Miljević, stručni saradnik.

Ciljevi izučavanja predmeta: 
Upoznati studente sa osnovnim načelima, vrstama i oblicima komunikacije u zdravstvu i osposobljavanje za efektvnu i efikasnu komunikaciju sa pacijentima i članovima njihovih porodica.


Ishodi učenja (stečena znanja): 
Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita student će biti osposobljen da: definiše komunikaciju, objasni pojam, vrste, ciljeve i načela komunikacije; prepozna i demonstrira osnovne neverbalne i paraverbalne poruke; pokaže vještine uspostavljanja empatije; prilagodi komunikaciju i protumači specifičnosti komunikacije sa osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti, djecom, adolescentima i starijim osobama; koristi ispravnu tehniku komunikacije sa invalidnim osobama, mentalno oboljelim i teškim bolesnikom; pripremi i izvede prezentaciju na zadanu temu iz područja sestrinstva; identifikuje i bira primjeren stil vođenja u timu.


Kompetencije:
1, 2, 3, 6, 7, 8 (pogledati prilog Kompetencija).


Sadržaj predmeta:
Uvod u komunikaciju: definicija i pojam komunikacije, vrste, ciljevi i načela komunikacije. Verbalna komunikacija. Neverbalna komunikacija. Empatija i značaj empatije u komunikaciji sa pacijentom i njegovom porodicom. Kultura komunikacije. Barijere u komunikaciji. Specifičnosti komunikacije u zdravstvu (osobe ograničenih komunikacijskih sposobnosti). Komunikacija sa posebno osjetljivim grupama (djeca, adolescenti i stari ). Prezentacijske vještine. Komunikacija u timu i stilovi vođenja. Komunikacija u zajednici. Komunikacija u kriznim situacijama. Etički aspekti komunikacije.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta. Vježbe će se izvoditi u simulacijskom centru, Domu zdravlja (DZ) i različitim klinikama UKC RS. Stručna praksa (SP) će se odvijati tokom školske godine u DZ i različitim bolničkim jedinicama.


Literatura:
Eide, H. i Eide, T. (2005). Komunikacija sestra – pacijent. Beograd: Udruženje medicinskih sestara i tehničara Srbije.
Skripta – Vještina komuniciranja u zdravstvu (2010). Banja Luka.
Puvačić, Z. i sar. Protokol komunikacije o javnom zdravlju djece. Unicef.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

5

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

40

Seminarski rad

5

Posebna naznaka za predmet: 
U okviru ovog predmeta student će obaviti SP u ukupnom trajanju od 80 časova (10 dana). Student je dužan donijeti na uvid potpisanu evidenciju o obavljenoj SP.
Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Janja Bojanić, vanredni profesor i Duška Jović, asistent

Poslednji put izmenjenoutorak, 13 mart 2018 11:53

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in