Magnetna rezonancija - R

Magnetna rezonancija - R

Naziv predmeta

MAGNETNA REZONANCIJA

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

VII

 4

4 (2+2)/60

Ime i prezime nastavnika i saradnika:

Prof dr Dragan Stojanov, prof.dr Slađana Petrović, prof dr Zoran Radovanović, dr Saša Vujnović

Uslovljenost drugim predmetima

Oblik uslovljenosti

Uslovljen

Položen ispit: Radiološka fizika, Radiološke anatomija, Kompjuterizovane tomografije

Ciljevi izučavanja predmeta 

su sticanje znanja iz  magnetne rezonancije koja će omogućiti razumijevanje nastanka slike na ovom modalitetu,izvođenje nativnih i kontrastnih pregleda različitih organa i organskih sistema , poznavanje MR anatomije te prepoznavanje osnovnih patoloških nalaza.

Ishod učenja (stečena znanja):

Usvojena znanja i osposobljenost će omogućiti profesionalno i aktivno učestvovanje u timu zdravstvenih radnika odgovornih za izvođenje MR dijagnostičkih procedura.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

Dijelovi MR uređaja. Istorijat razvoja i aktuelne vrste MR uređaja.MR zavojnice. Bezbjednost u radu sa MR uređajima. RF kabina.MR injektori. Priprema pacijenata za pregled različitih sistema organa. Specifičnost MR pregleda kod pedijatrijskih pacijenata.MR pregled u anesteziji. Pozicioniranje pacijenata za pojedine MR preglede. MR protokoli za različite organe i organske sisteme. Specifičnosti gadolinijumskog kontrastnog sredstva. Tehnike aplikacije peroraralnog, perirektalnog, intrakavitarnog i intravenskog kontrasta kod MR pregleda. Rekonstrukcija slike. 3D alati.Procjena kvalitete MR  pregleda.Artefakti kod MR pregleda.  MR angiografije. MRCP,  MR eneterografije. MR kolonografije. MR spektroskopije. Funkcionalni MR.

Praktična nastava:

Rad na MR aparatima različitih proizvođača. Rad sa MR injektorima. Priprema pacijenata za različite MR preglede. Pozicioniranje pacijenata za različite MR preglede. Akvizicija podataka.  Osnovi rada sa 3D alatima. Izvođenje spektroskopije.

 

Metoda nastave i savladavanje gradiva:

Predavanja, vježbe, praktičan rad.. Vježbe i praktični rad se izvode u radiodijagnostičkoj ustanovi opremnjenoj savremenim radiodijagnostičkim uređajima, gdje studenti samostalno rade pod mentorstvom nastavnika/saradnika.

Literatura:

I . Fučkan , Magnetska rezonancija, Priprema i planiranje pregleda, Tko zna zna, Zagreb 2012.

Oblici provjere znanja:kolokvij, seminarski rad, ispit

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Aktivnosti

10

Usmeni

50

100

Kolokvij

15

   

Seminarski rad

25

   

Posebna naznaka za predmet.

Ime nastavnika koji je pripremio podatke:

Dr sci med Saša Vujnović

 

 

Log in