Medicina i društvo - M

Medicina i društvo - M

Naziv predmeta

MEDICINA I DRUŠTVO

(sociologija+medicinska etika+socijalna medicina)

Šifrapredmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezan

II

5

60 (2+2)

Studijskiprogrami za koje se organizujeAkademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12semestara, 360 ECTS
UslovljenostdrugimpredmetimaNema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
CiljeviizučavanjapredmetaOsnovni cilj predmeta medicina i duštvo  je da omogući studentima da se upznaju sa socio-medicinskim (društveno-medicnskim) aspektima zdravlja. Razvojem medicinske etike i međunaronim dokumentima koji regulišu etički i pravni pristup u radu sa pacijentima, kao i funkcionisanja zdravstvene službe u cilju unapređenja zdravlja stanovništva. Pojmom javnog zdravlja i etičkim kodeksom javnog zdravlja, kao i odnos promocije zdravlja i javnog zdravlja. Sa etikom kao javno zdravstvenim pojmom, te ulogom zakonodavstva u očuvanju zdravlja stanovništva i funkcionisanju zdravstvene zaštite.
Ime i prezime nastavnikadr Živana Gavrić, redovni profesor; dr Dragana Grujić-Vujmilović, asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava, vježbe i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

X Nedelja

XI Nedelja

XII Nedelja

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

TEORIJSKA NASTAVA

 Predmet izučavanja socijalne medicine (1 čas); Javno zdravlje i etika u medicini (1 čas); Deontologija,Etika javnog zdravlja i javno-zdravstveni etički kodeks (1 čas);Etičke teorije u razvoju sistema zdravstvene zaštite uz studiju slučaja (1 čas); Unapređenje zdravlja stanovništva, odnos javno zdravlje –promocija zdravlja, međunarodni dokumenti(1 čas), Opšti pojmovi u zdravstvenom pravu i zdrasvtvenom zakonodavstvu, zdravstveno zakondovastvo u našoj zemlji (1 čas); Zdravstveno zakondovastvo u EU (1 čas); Bezbjednost i prava pacijenata (2 časa).  

PRAKTIČNA NASTAVA (vježbe)

 Etika javnog zdravlja i javno-zdravstveni etički kodeks  (1 časa) ;Zdravstveno zakondovastvo u našoj zemlji i EU.  (2 časa); Prava pacijenta i međunarodni dokumenti (2 časa)    

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati: 5h40/30=6,65 Struktura opterećenja: 2 časa predavanja 2 časa vježbi i seminara 2,65 samostalnog rada uključujući konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 6,65 x 15 nedelja=99,75 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra):2h6,65=13,3 Ukupno opterećenje za predmet5 h 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita36,95 Struktura opterećenja: 99,75 sati (nastava)+13,3sati (priprema)+36,95 sati (dopunski rad)
Literatura: U pripremi
 
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Studenti pristupaju polaganju ispita ukoliko su ispunili sve obaveze u toku teorijske i praktične nastave. Ispit se sastoji iz polaganja tematskih cjelnina koje su obrađene kroz teorijsku i praktičnu nastavu.
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof.dr Živana Gavrić
Napomena:

Log in