Medicinska biohemija - F

Medicinska biohemija - F

Naziv predmeta MEDICINSKA BIOHEMIJA
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS krediti Fond časova
obavezni IX 9 4P + 3V
Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije FARMACIJE. Studije traju 10 semestara, 300 ECTS.
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za praćenje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa opštim principima medicinske biohemije, proučavanje i mjerenje biohemijskih parametara u humanom biološkom materijalu. Interpretacija biohemijskih nalaza.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Jasminka Nikolić, viši asistent mr sci dr med. Milada Nalesnik, saradnik dipl. farm. Darija Komjenović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Predavanja, interaktivna nastava, laboratorijski rad, radionice, seminari, diskusije, analiza slučaja iz prakse, e-učenje.
Sadržaj predmeta
INTERAKTIVNA NASTAVA, RADIONICE, SEMINARI (po nedjeljama)I     Uloga biohemijske laboratorije u dijagnostici. Klinička vrijednost biohemijskih određivanja. Referentne vrijednosti biohemijskih pretraga.II     Vrste, uzimanje i čuvanje biološkog materijala. Rukovanje uzorcima. Faktori koji utiču na sastav tjelesnih tečnosti. Digestija, apsorpcija i opšti putevi metabolizma ugljenih hidrata. Regulacija nivoa glukoze ukrvi. III     Seminar: Laboratorijska dijagnostika i praćenje Diabetes mellitus-a. IV   Digestija, apsorpcija i opšti putevi metabolizma proteina. Promet i poremećaji metabolizma aminokiselina. Proteini krvne plazme. Proteini u urinu. Primarni i sekundrni poremećaji u metabolizmu proteina. Imunoglobulini. Komplement. Proteini akutne faze. Mukoproteini. Biosinteza i razgradnja hema. Hemoglobin: fiziološke i mutantne forme. Hemoglobinopatije. V     Digestija i apsorpcija lipida. Metabolizam holesterola. Metabolizam triglicerida i masnih kiselina. Apolipoproteini. Klasifikacija i metabolizam lipoproteina. Kliničke posljedice hiperlipidemije. Karakterizacija serumskih lipoproteina-tipizacija uzoraka. Lipidoze i ksantomatoze. VI   Digestija, apsorpcija i metabolizam nukleinskih kiselina. Katabolizam purina i pirimidina. Klinički poremećaji metabolizma purina i pirimidina. Raspodjela vode u humanom organizmu. Osmolalnost, osmolarnost. Poremećaji metabolizma vode. VII   Promjene   koncentracije elektrolita u tjelesnim tečnostima. Gasovi krvi i pH. Puferski sistemi i njihova uloga u regulaciji pH. Uloga bubrega u regulaciji pH. Henderson-Hasselbach-ova jednačina. VIII   Promene aktivnosti enzima u krvnoj plazmi. Enzimi u urinu. Enzimi u kliničkoj dijagnostici. IX     Apsorcija, transport, biološka funkcija i klinički značaj određivanja oligoelemenata. Testovi za ispitivanje glomerularne i tubularne funkcije bubrega. Urin: fizičko-hemijski pregled i sediment. X     Neproteinska azotna jedinjenja: urea, kreatinin, mokraćna kiselina i aminokiseline. Struktura hepatocita i funkcija jetre. Primjena kliničko-hemijskih parametara za dijagnostikovanje oboljenja jetre (metabolizam bilirubina, metabolizam žučnih kiselina, hepatična sintetska funkcija, enzimi u bolestima jetre). XI     Slobodni radikali i antioksidantna terapija. XII   Karakteristike malignog tkiva i tumorski markeri. XIII   Seminar: Medicinskobiohemijski aspekti bolesti srca. XIV   Seminar: Medicinskobiohemijski aspekti bolesti koštanog sistema. XV     Diskusija, obrađenog gradiva, priprema za završni ispit. XVI   ZAVRŠNI ISPIT Završna nedelja: Ovjera semestra i upis ocjena XVIII-XXI Dopunska nastava i popravni ispitni rok
Opterećenje studenata na predmetu
NedeljnoBroj sati: 9 bodova x 40/30 = 12Struktura opterećenja: 4 časa predavanja i seminari 3 časa vježbe 5 sati samostalnog rada uključujući konsultacije   U toku semestraNastava i završni ispit: (12 sati) x 15 = 180 satiNeophodne pripreme (prije početka semestra): 2 x 12 = 24 sata Ukupno opterećenje za predmet: 9 x 30 = 270 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: do 66 sati Struktura opterećenja 180 sati (nastava) + 24 sata (priprema) + 66 sati dopunski rad
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe.
Literatura:Nikolić J. Medicinska biohemija, Medicinski fakultet, Banja Luka 2012.Nikolić J., Vukanović B., Nalesnik M. Priručnik za praktičnu i seminarsku nastavu iz medicinske biohemije i hemije, Medicinski fakultet, Banja Luka 2012.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Kolokviji, testovi, završni ispit. 
Posebna naznaka za predmet: -
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Jasminka Nikolić
Napomena:
 

Log in