Mentalno zdravlje u zajednici

Mentalno zdravlje u zajednici

Naziv predmeta

PSIHIJATRIJA I NjEGA PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

V

3

45 (1+2)

Studijski programi za koje se organizuje: Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne STUDIJE ZDRAVSTVENE NjEGE . Studije traju 8 semestara, 240 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima:
Ciljevi izučavanja predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Marija Burgić-Radmanović
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Ned.

II Ned.

III Ned.

IV Ned.

V Ned.

VI Ned.

VII Ned.

VIII Ned.

IX Ned.

X Ned.

XI Ned.

XII Ned.

XIII Ned.

XIV Ned.

XV Ned.

XVI Ned

XVII -XXI Ned

Uvod u psihijatriju: pojam duševnog zdravlja i duševne bolesti, značaj mentalnog zdravljaOsnove psihopatologije:poremećaji opažanja, pažnje, pamćenja Osnove psihopatologije:poremećaji mišljenja,emocija,inteligencije Osnove psihopatologije:poremećaji volje,nagona,svijesti i moralnosti Psihodinamski model ličnosti Razvoj ličnosti i mehanizmi odbrane Odnos bolesnika prema bolesti,uticaj bolesti na porodicu  bolesnika Osnove biološkog pristupa u psihijatriji: genetika i biohemija duševnih bolesti Shizofrene psihoze:epidemiologija,etiopatogeneza, Klinička slika Shizofrene psihoze: tok,prognoza i terapija Poremećaji raspoloženja:epidemiologija,etiopatogeneza,klinička slika Poremećaji raspoloženja:pojedini oblici i njihovo liječenje Suicid Poremećaji sumanutosti Anksiozni poremećaji Psihofiziološki poremećaji Poremećaji ličnosti Organski moždani psihički poremećaji:etiopatogeneza, klinička slika Organski moždani psihički poremećaji:etiološka klasifikacija Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja izazvani zloupotrebom alkohola Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja izazvani zloupotrebom psihoaktivnih supstanci Psihijatrijski poremećaji u djetinjstvu Psihijatrijski poremećaji u adolescenciji Poremećaji spavanja Psihopatološke reakcije na stres Porodica i psihopatologija Rizično dijete,nasilje u porodici Unapre|enje duševnog zdravlja u različitim žživotnim razdobljima Principi organizacije psihijatrijske službe Terapija u psihijatriji  

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati3 h 40/30 = 3,9 sati Struktura opterećenja: 1 sat predavanja 1 sat vježbi i seminara 1,9 sati samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit:3,9 sati h 15 nedelja= 58,5 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 h 3,9 = 7,8 sati  Ukupno opterećenje za predmet: 3 h 30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 23,7 sati Struktura opterećenja: 58,5 sati (nastava) + 7,8 sati (priprema) + 23,7 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
1. Marko Munjiza: Psihopatologija za zdravstvene radnike
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:Pohađanje nastave i aktivnosti do 10 bodova maksimalno,Kolokviji do 40 bodova maksimalno Završni ispit do 50 bodova maksimalno. Prolazna ocjena se dobije ako se kumulativno sakupi najmanje 51 bod.  
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. drMarija Burgić-Radmanović
Napomena:

Log in