Mikrobiologija sa parazitologijom - ZNj

Mikrobiologija sa parazitologijom – ZNj

Naziv predmeta

MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

II

3 P + 2 V (75)

6

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta

Nastavnici i saradnici:
dr Miroslav Petković, redovni profesor; Višnja Mrđen, stručni saradnik

Ciljevi izučavanja predmeta:
Cilj izučavanja predmeta je da studenti upoznaju ulogu i značaj kliničke mikrobiologije u dijagnostici infektivnih bolesti.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita student će moći da: navede najčešće patogene mikroorganizme i najčešće infekcije koje oni izazivaju i mikroorganizme koji čine fiziološku mikrofloru čovjeka; opiše imunološke reakcije na različite vrste uzročnika; razlikuje dijagnostičke postupke u bakteriologiji, virusologiji i parazitologiji; prepozna i navede vrstu uzoraka za pojedine mikrobiološke pretrage, način uzimanja, čuvanja i transporta; opiše osnovne mjere kontrole i prevencije infektivnih bolesti i postupke sterilizacije i dezinfekcije.


Kompetencije:
1, 4, 6 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Opšta bakteriologija. Osnovi imunologije. Specijalna bakteriologija. Medicinska helmintologija. Medicinska protozoologija. Medicinska mikologija. Opšta virusologija. Specijalna virusologija.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja (studenti su obavezni prisustovati predavanjima i u njima aktivno učestovati kroz unapred pripremljenu diskusiju na zadatu temu), interaktivnih vježbi, seminara, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta.


Literatura:
Švabić-Vlahović, M. i sar. (2008). Medicinska bakteriologija. Beograd.
Abbas, A.K. (2013). Osnovna imunologija. Beograd.
Jovanović, T. i Marković, Lj. (2008). Virusologija. Beograd.
Arsić, A.V. (2012). Medicinska mikologija i parazitologija. Beograd.

 

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

5

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

30

Seminarski rad

 15

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Miroslav Petković, redovni profesor

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 11:31

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in