Molekularna biologija u medicini - M

Molekularna biologija u medicini - M

Naziv predmeta MOLEKULARNA BIOLOGIJA U MEDICINI
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
izborni I 2 30(1+1)
Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Osnovni cilj nastave na predmetu Molekularna biologija u medicini je upoznavanje studenata sa osnovama revolucionarne biološke discipline, molekularne biologije, i njenog značaja za medicinu. Studenti će se upoznati sa ulogom makromolekula, nukleinskih kiselina i proteina, odgovornih za protok i realizovanje genetičkih informacija, te osnovnim tehnikama molekularne biologije, kao i mogućnostima analize na molekularnom nivou osnovnih fizioloških procesa i širokog spektra bolesti čovjeka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr  Stojko Vidović, redovni  profesor
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava. Seminari i konsultacije.
Sadržaj predmeta
 1. Uvod u molekularnu biologiju
 2. DNK i RNK
 3. Replikacija i reparacija oštećenih molekula DNK
 4. Hromatin
 5. Analiza ljudskih gena
 6. Transkripcija i translacija
 7. Ribozomi i proteini
 8. Genetičko inženjerstvo
 9. Rekombinantni proizvodi za medicinsku primjenu
 10. Regulacija genske ekspresije
 11. Monogenski poremećaji i poligenske bolesti
 12. Molekularna biologija neoplazmi
 13. Molekularna biologija imuniteta
 14. Genska terapija i prenatalna dijagnostika
 15. Molekularno-biološke tehnike
Opterećenje studenata na predmetu
NedeljnoBroj sati:2 h 40/30 = 3 sataStruktura opterećenja:1 sat predavanja 1 sat vježbi i seminara 1 sat samostalnog rada i konsultacije U toku semestraNastava i završni ispit: 3 h 15 = 45 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra): 2 h 3 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet: 2 h 30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 9 sati Struktura opterećenja 45 sati (nastava) + 6 sati (priprema) + 9 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i polože test.
LiteraturaOsnove molekularne biologije: Matić G. Beograd, 2004. Molekularna biologija 1: Savić-Pavićević D, Matić G. Beograd, 2011. Molekularna biologija u medicine: Timothy M Cox & John Sinclair. Medicinska naklada, Zagreb, 2000. Genes VII: Lewin B. Oxford University Press Inc. New York, 2002. Molecular Biology of the Cell: Alberts B. Garland Publishing Inc. Philadelphia, 2002.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Seminari, test i usmeni ispit.
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Stojko Vidović

Log in