Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega - ZNj

Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega – ZNj

Naziv predmeta

MULTIDISCIPLINARNA INTENZIVNA ZDRAVSTVENA NjEGA

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

III

3 P + 5 V (120) + 40 SP

8

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Božo Krivokuća, vanredni profesor, Šef katedre; mr Želimir Erić, viši asistent; Duška Jović, asistent; Vojislav Vujanović, stručni saradnik

Ciljevi izučavanja predmeta:
Usvajanja aktuelnih teorijskih znanja i praktičnih vještina iz oblasti intenzivne zdrastvene njege kritično oboljelog/povrijeđenog i osposobljavanje da se stečena znanja primjene u profesionalnom radu.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Nakon odslušanog kolegija student će biti osposobljen: usvojiti specifična teorijska i praktična znanja iz područja zdravstvene njege u jedinicama intenzivne terapije (JIT): opšti i specijalni monitoring, invazivni i neinvazivn dijagnostički i terapijski postupci. Procijeniti prohodnost i obezbijediti vazdušni put. Usvojiti znanja o pripremi lijekova, putevima i tehnikama davanja lijekova, infuzionih rastvora i krvnih derivata. Identifikovati slučajeve koji zahtijevaju reanimaciju. Odrediti mjere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije (KPCR) kod odraslih i djece. Prepoznati najčešće greške i komplikacije prilikom obavljanja KPCR. Identifikovati moguće rizike nakon sprovedenih mjera reanimacije. Znati ulogu u timskom radu. Pridržavati se pravnih okvira vezanih za privatnost pacijenta. Procijeniti potrebe bolesnika, postaviti sestrinsku dijagnozu i na osnovu toga sačiniti plan zd.njege. Usvajanje znanja o vođenju medicinske dokumentacije u JIT.


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 5, 6 (pogledati prilog Kompetenije).


Sadržaj predmeta:
Osnovne karakteristike intenzivnog liječenja i intenzivne zdravstvene njege. Vazdušni put. Procjena adekvatnosti disanja. Procjena adekvatnosti cirkulacije. Monitoring bolesnika (vizuelan, aparativan i biohemijski). Numerički skor sistemi za procjenu kritično oboljelih/povrijeđenih. Kardiocirkulatorni zastoj (mjere KPCR). Moždana smrt. Šok i vrste šoka. Različita patološka stanja koja neposredno ugrožavaju život bolesnika. Intenzivna zdravstvena njega u pedijatriji (mjere KPR). Intenzivna zd.njega u vanrednim prilikama. Rana rehabilitacija u jedinici intenzivne terapije.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, seminara, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta. Vježbe će se izvoditi u simulacijskom centru i JIT prilikom čega je student dužan savladati 34 procedura (nivoa osposobljenosti A, B, C ili D) iz kataloga kliničkih vještina. Stručna praksa (SP) će se odvijati tokom školske godine u JIT.


Literatura:
Krivokuća, B. i sar. (2010). Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega. Banja Luka: Refine EU.
Lippincott Williams & Wilkins (2010). Sestrinske procedure. 4.izdanje. Beograd: Data Status.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

5

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

30

Seminarski rad

 15

Posebna naznaka za predmet:

U okviru ovog predmeta student će obaviti SP u ukupnom trajanju od 40 časova (5 dana). Student je dužan donijeti na uvid potpisanu evidenciju o obavljenoj SP.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Božo Krivokuća, vanredni profesor i Duška Jović, asistent

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 12:25

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in