Etički odbor

Етички одбор за истраживања на људима и биолошком материјалу

Етички одбор за истраживања на људима и биолошком материјалу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци (у наставку текста Етички одбор) разматра научна истраживања (у оквиру приједлога дисертација, мастер радова, студентских радова, спонзорисаних клиничких испитивања, научних пројеката који се проводе на испитаницима и специјалистичких радова) у смислу поштовања етичких и професионалних начела којих се сви истраживачи морају придржавати.

Етички одбор издаје документ под називом „Мишљење о испуњености захтјева етичности за провођење достављеног приједлога истраживања“ као документ прихватања поднешеног истраживања  и доставља га, у зависности од конкретне теме, на сљедеће адресе:

- Подносиоцу захтјева (студенту, истраживачу)

- Руководиоцу  истраживања - Ментор/координатор пројекта/главни истраживач

- Комисији за II и III циклус студија  на Медицинском факултету

- Архива

- Институцији (ако је примјењљиво)

Када су у питању приједлози за научне пројекте и клиничка испитивања, специјалистичке и студентске радове, подносилац захтјева/руководилац пројекта не треба Етичком одбору подносити комплетан материјал, него приједлог истраживања припремити према „Упутству за припрему докумената потребних за процјену етичности у научним истраживањима која се проводе на здравим испитаницима или пацијентима“ (доступни на овој интернет страници),  и да сажет приказ научне оправданости и досадашњих сазнања о предмету истраживања, опише циљеве и поступке који ће се проводииту у ту сврху. Неопходно је приложити све релевантне прилоге и потврде заједно са прописаним обрасцима.

Сва потребна документација се путем записника са састанка прослијеђује Комисији за II и III циклус студија.

Ако Етички одбор  утврди да је за одређено истраживање потребно одобрење Агенције за лијекове и медицинска средстава Босне и Херцеговине, онда ће приједлог истраживања, након што добије позитивно мишљење,  бити упућен на сагласност у ово регулаторно тијело.  Таква додатна сагласност је посебно потребна за истраживања у којима се испитује ефикасност и сигурност лијека или медицинског средства која нису регистрована у Босни и Херецеговини.

Log in