Njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, porodici i zajednici - ZNj

Njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, porodici i zajednici – ZNj

Naziv predmeta

NjEGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, PORODICI I ZAJEDNICI

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

III

2 P + 4 V (90) + 120 SP

11

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Gordana Tešanović , redovni profesor, Šef katedre; dr Kosana Stanetić, docent; mr Verica Petrović, viši asistent; mr Suzana Savić, viši asistent; mr Nataša Pilipović- Broćeta, viši asistent; Jelena Dobrovoljski, stručni saradnik, Biljana Božić, stručni saradnik

Ciljevi izučavanja predmeta:
Edukacija studenta o načinu rada u porodičnoj medicini, promociji zdravlja i prevenciji masovnih nezaraznih bolesti, vještinama komunikacije, sestrinskom procesu i procjeni porodice, kao i najčešćim zdravstvenim problemima zbog kojih se pacijenti javljaju na pregled u porodičnu medicinu.


Ishodi učenja (stečena znanja):
Student će biti osposobljen da: zna program prevencije masovnih nezaraznih bolesti i skrining malignih bolesti u Republici Srpskoj; Dobro vlada vještinama verbalne i neverbalne komunikacije; Poznaje, primjenjuje i provodi sestrinski proces i procjenu porodice; Obavlja sveobuhvatnu gerijatrijsku procjenu i edukovan je o najčešćim zdravstvenim problemima starije populacije; Razlikuje pacijente oboljele od astme i hronične opstruktivne bolesti pluća, koristi ″peak flow meter″, edukuje pacijente o napravama za unos lijekova inhalatornim putem; Prepozna najčešće gastrointestinalne probleme; Edukuje pacijente o pravilnom načinu ishrane; Prepozna najčešće pedijatrijske probleme i probleme adolescentne populacije; Identifikuje pacijente sa mentalnim poremećajima (anksiozni poremećaji, depresija, posttraumatski stresni poremećaj) i praktikuje mjere suportivne psihoterapije; Identifikuje najvažnije rizikofaktore za obolijevanje od kardiovaskularnih bolesti, edukuje pacijente o redukciji faktora rizika, pruža zdravstvene usluge ovim pacijentima u dogovoru sa ordinirajućim doktorom; Edukuje žene reproduktivne dobi o važnosti Papa testa u ranom otkrivanju karcinoma grlića materice; Edukuje žene o važnosti redovnog samopregleda dojki, kao i mamografskih pregleda; Prepoznaje pacijente koji su u povećanom riziku za obolijevanje od osteoporoze; Prepozna pacijente sa najčešćim genitourinarnim problemima; Prepozna pacijente koji su u riziku za obolijevanje od dijabetes melitusa, poznaje ciljne vrijednosti glikemije, glikoliziranog hemoglobina i drugih metaboličkih parametara; Edukuje pacijenta o načinu aplikacije insulina, pravilnom rukovanju glukometrom; Edukuje pacijente o mjerama za prevenciju dijabetesnog stopala, te rukuje najlonskim monofilamentom i zvučnom viljuškom u cilju otkrivanja distalne simetrične poliuneuropatije; Edukovana je o načinu primjene lijekova za otklanjanje bola; Pruža usluge bolesnicima kojima je potrebna palijativna njega; Prepozna pacijente koji zloupotrebljavaju alkohol i droge; Prepoznaje žrtve nasilja u porodici, pruža im neophodnu podršku; Prepozna pacijente sa najčešćim muskuloskeletnim i neurološkim problemima.


Kompetencije:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Uvod u porodičnu medicinu. Promocija zdravlja i prevencija masovnih nezaraznih bolesti. Menadžment promjena. Vještine komunikacije. Sestrinski proces i procjena porodice. Osnove ishrane. Pedijatrijski problemi. Adolescentski problemi. Zdravstvena zaštita starije populacije. Kardiovaskularni problemi. Pulmonalni problemi. Gastrointestinalni problemi. Dijabetes melitus. Genitourinarni problemi. Zdravlje žena. Depresija. Sindrom anksioznosti. Postraumatski stresni poremećaj. Neurološki problemi. Muskuloskeletni problemi. Onkologija i palijativna njega. Nasilje u porodici. Zloupotreba alkohola i droga.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, interaktivnih vježbi, seminara, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta. Student je dužan savladati 32 procedure (nivoa osposobljenosti A, B, C ili D) iz kataloga kliničkih vještina. Stručna praksa (SP) će se odvijati tokom školske godine.


Literatura:
Skripta u radu.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

5

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

40

Seminarski rad

5

Posebna naznaka za predmet:

U okviru ovog predmeta student će obaviti SP u ukupnom trajanju od 120 časova (15 dana). Student je dužan donijeti na uvid potpisanu evidenciju o obavljenoj SP.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke:dr Gordana Tešanović, redovni profesor

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 12:13

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in