Nuklearna medicina - R

Nuklearna medicina - R

Naziv predmeta

NUKLEARNA MEDICINA

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

VI

 6

4 (2+2)/60

Ime i prezime nastavnika i saradnika:

prof dr Zvezdana Rajkovča, mr elekt. Mr elekt. Goran Vuleta – spec. med. nuk. fizike

Uslovljenost drugim predmetima

Oblik uslovljenosti

Nije uslovljen

 

Ciljevi izučavanja predmeta 

Sticanje znanja o procedurama radu sa otvorenim izvorima zračenja, izotopima, karakteristikama i proizvodnji izotopa koji se primenjuju u nuklearnoj medicini, generatorima, radiofarmaceuticima, instrumentacijom, merama zaštite u primeni otvorenih izvora zračenja, o primeni nuklearno-medicinskih metoda u endokrinologiji, kardiologiji, onkologiji, nefrourologiji, gastroenterologiji, neurologiji, pulmologiji i pedijatriji; terapijska primena radioizotopa;  „in vitro“ primeni izotopa u dijagnostici; osnovni principi radioimunoloških, imunoradio-metrijskih i srodnih analiza.

Ishod učenja (stečena znanja):

Ishod predmeta
Osposobljenost da razumeju osnovne principe nuklearne medicine: rad sa otvorenim izvorima zračenja, proizvodnja i klinička primena radiofarmaceutika, principe rada instrumentacije, akviziciju podataka i mere zaštite, izvođenje metoda nuklearne medicine u dijagnostici i terapiji; primena nuklearne medicine u laboratorijskim metodama (RIA, IRMA).

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

Uvod u nuklernu medicinu (otvoreni izvori zračenja, radioaktivnost, izotopi, fiziološki osnov primjene radionuklida, radiofarmaceutici, principi detekcije zračenja, instrumentacija). Proizvodnji izotopa koji se primjenjuju u nuklearnoj medicini, generatori. Zaštita od zračenja, kontaminacija i dekontaminacija. Osnovi i način izvođenja metoda nuklearne medicine u endokrinologiji, kardiologiji, onkologiji, nefro-urologiji, gastroenterologiji, neurologiji, pulmologiji i pedijatriji. Osnovi radionuklindne terapije. Upoznavanje sa principima i primenom radioimunoloških i imunoradiometrijskih analiza u određivanju koncentracije raznih bioloških aktivnih supstanci (hormoni, tumorski markeri).

Praktična nastava:

Organizacija rada u odjeljenju nuklearne medicine, upoznavanje sa mjerama zaštite, instrumentacijom, dekontaminacijom, pripremom bolesnika za različite vrste snimanja. Izvođenje nuklearno medicinskih metoda, postavljanje bolesnika za snimanje, učestvovanje u pripremi doza, aplikaciji doza bolesnicima, akviziciji podataka.

 

Metoda nastave i savladavanje gradiva:

Predavanja i vježbe.

Literatura:

M. Bogičević, S. Ilić. Nuklerna medicina: metodologija i klinika
D. Dodig, Z. Kusić. Klinička nuklearna medicina
D. Dodig, D. Huić, M. Poropat, S. Težak. Nuklearna medicina

 

Oblici provjere znanja:kolokvij, seminarski rad, ispit

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Aktivnosti

10

Usmeni

50

100

Kolokvij

10

Semestralni test 20

Seminarski rad

10

   

Posebna naznaka za predmet.

Ime nastavnika koji je pripremio podatke:

Prof dt Zvezdana Rajkovača , mr elekt. Goran Vuleta – spec. med. nuk. fizike

 

 

Log in