Oftalmologija - M

Oftalmologija - M

Naziv predmeta

OFTALMOLOGIJA

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

XI

4

45(1+2)

Studijski programi za koje se organizuje: Akademske osnovne studije MEDICINE. Studije traju 12 semestara, 360 ECTS
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavu, praćenje i polaganje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Osposobiti studenta za prepoznavanje i otkrivanje očnih bolesti i oštećenja vida, te liječenje očnih bolesti odnosno upućivanje o mogućnostima liječenja te poduzimanje mjera za zaštitu vida i rehabilitaciju bolesnika te podučiti ga za pružanje prve medicinske pomoći pri oštećenju ili povredi oka.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Risto Kozomara, redovni profesor, šef katedre                                                                                    Milka Mavija, viši asistent                                                                                    Vinko Regoda, viši asistent
Metod nastave i savladavanja gradiva: Teorijska nastava i vježbe. Seminari i konsultacije
Sadržaj predmeta

I Nedelja

II Nedelja

III Nedelja

IV Nedelja

V Nedelja

VI Nedelja

VII Nedelja

VIII Nedelja

IX Nedelja

X Nedelja

XI Nedelja

XII Nedelja

XIII Nedelja

XIV Nedelja

XV Nedelja

XVI-XXIII Ned.

 
Uvod u oftalmologiju Orbita Kapci Suzni aparat oka Vežnjača Rožnjača i Beonjača Srednja očna ovojnica (uvea) Sočivo i Staklasto tijelo Mrežnjača Povrede oka Refrakcija oka Glaukom NeurooftalmologijaStrabizam, nistagmus, Ortoptičko, pleoptičko i operativno liječenje strabizma i komplikacija AmbliopijaPleoptika: liječenje ambliopije Ovjera semestra, dopunska nastava, popravni ispitni rok

Opterećenje studenata na predmetu

Nedeljno

Broj sati:4 h 40/30 = 5 sati Struktura opterećenja: 1 sat predavanja 2 sata vježbi 2 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije

U toku semestra

Nastava i završni ispit: 5 h 15 = 75 sati Neophodne pripreme (prije početka semestra):2 h 5 = 10 sati Ukupno opterećenje za predmet: 4 h 30 sati =120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita: 35 sati Struktura opterećenja 75 sati (nastava) + 10 sati (priprema) + 35 sati (dopunski rad)
Studenti su obavezni da pohađaju teorijsku nastavu i vježbe i polože kolokvijum
Literatura:
1. Oftalmologija, Olga Litričin, Milan Blagojević, Dobrosav Cvetković. Medicinska knjiga, 1997. 2. Klinička Oftalmologija, Kozomara R. i saradnici. Glas Srpske 2000. 3. Praktikum iz Oftalmologije, Kozomara R. i saradnici. Narodna biblioteka Banjaluka 2000. 4. Priručnik iz Oftalmologije, Kozomara R. Naučna knjiga Beograd
Oblici provjere znawa i ocjewivawe:  Kolokvijum Test Prakti~ni i usmeni ispit
Posebna naznaka za predmet:
Ime nastavnika koji je pripremio podatkeProf. Dr Risto Kozomara
Napomena:

Log in