Onkologija - R

Onkologija - R

Naziv predmeta

ONKOLOGIJA

 
Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova
 

obavezni

 V

 5

5 (3+2)/75 

Ime i prezime nastavnika i saradnika:Prof dr Branislava Jakovljević, Prof dr Zdenka Gojković, Doc. Dr Dušan Mileusnić, V.as. Dr sci med. Goran Marošević

Uslovljenost drugim predmetima

Oblik uslovljenosti

Uslovljen

 Položen ispit iz. Patologije, Patofiziologije,  Farmakologije i toskokologije

Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim molekularnim i ćelijskiim procesima/poremećajima u okviru nastanka i razvoja malignih tumora. Upoznavanje sa osnovama multidisciplinarnog pristupa u dijagnostikovanju i terapiji malignih bolesti. Sticanje znanja o kliničkim karakteristikama, dijagnostičkim procedurama i osnovnim  principima specifičnog onkološkog liječenja malignig tumora po organskim sistemima.

Ishod učenja (stečena znanja): Usvojena znanja i osposobljenost će omogućiti  profesionalno i aktivno učestvovanje u timu zdravstvenih radnika odgovornih za  izvođenje dijagnostičko-terapijskih procedura u okviru multidisciplinarnog sprovođenja specifičnog onkološkog liječenja malignih bolesti.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

Tumor-definicija; Poremećaji diferencijacije ćelije; Podjela tumora; Ćelijski ciklus; Karcinogdeneza; Radijacijska karcinogeneza; Hemijska karcinogeneza; Apoptoza; Molekularna biologija tumora; Rast i metastaziranje tumora; Paraneoplastični sindrom; Tumorski markeri; Hemostaza i rak; Kancerski bol; Osnovna načela onkološke terapije-multidisciplinarnost terapijskog pritupa; Dijagnostika tumora, TNM model stadiranja maligne bolesti; Terapijski protokoli; Epidemiologija malignih bolesti -registar za rak; Principi onkološke hirurgije; Principi hemioterapije; Hormonska terapija; Imunoterapija; Hipertermija i fotodinamska terapija; Protoonkogeni i onkogeni, antionkogeni; Ciljani lekovi; Osnovni pricipi primjene jonizujućeg zračenja u terapiji malignih bolesti; Faktori koji utiču na uspješnu primjenu radioterapije; Podjela radioterapije prema cilju sprovođenja; Reakcija normalnog tkiva na jonizujuće zračenje-radioterapijske komplikacije; Kliničke karakteristike, dijagnostika i terapija tumora centralnog nervnog sistema; Kliničke karakteristike, dijagnostika i terapija tumora glave i vrata; Kliničke karakteristike, dijagnostika i terapija tumora pluća; Kliničke karakteristike, dijagnostika i terapija tumora dojke; Kliničke karakteristike, dijagnostika i terapija ginekoloških tumora; Kliničke karakteristike, dijagnostika i terapija tumora probavnog sistema; Kliničke karakteristike, dijagnostika i terapija tumora urinarnog sistema; Kliničke karakteristike, dijagnostika i terapija tumora muških genitalnih organa; Kliničke karakteristike, dijagnostika i terapija tumora lokomotornog sistema; Kliničke karakteristike, dijagnostika i terapija tumora kože; Rehabilitacija onkološkog bolesnika i značaj socijalne podrške

Praktična nastava:

Praktično upoznavanje sa izvođenjem dijagnostičko-terapijskih procedura  u okviru multidisciplinarnog sprovođenja specifičnog onkološkog liječenja malignih bolesti po organskim sistemima

 

Metoda nastave i savladavanje gradiva: Predavanja i vježbe. Vježbe se izvode pod mentorstvom nastavnika/saradnika, u onkološkoj ustanovi u kojoj se, u skladu sa važećim medicinskim standardima i doktrinom,  primjenjuju svi oblici  savremenog onkološkog liječenja malignih bolesti.

Literatura:

Jakovljević B. i saradnici: Osnove kliničke onkologije sa radioterapijom, Univerzitet u Banja Luci-Medicinski fakultet, Banja Luka, 2015.

 

Oblici provjere znanja:kolokvij, seminarski rad, ispit

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Aktivnosti

10

Usmeni

50

100

Kolokvij

15

   

Seminarski rad

25

   

Posebna naznaka za predmet.

Ime nastavnika koji je pripremio podatke:Prof dr Branislava Jakovljević, Doc. Dr Dušan Mileusnić

 

 

Log in