Organizacija i menadžment u zdravstvenoj njezi - ZNj

Organizacija i menadžment u zdravstvenoj njezi – ZNj

Naziv predmeta

ORGANIZACIJA I MENADžMENT U ZDRAVSTVU

Šifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond časova

obavezni

VI

1 P + 0 V + 1S (30)

2

Uslovljenost drugim predmetima: Položeni ispiti iz prethodne godine studija.

Oblik uslovljenosti
Prema pravilima studiranja na I ciklusu studija.

Nastavnici i saradnici:
dr Mrko Stanetić, redovni profesor; Darija Knežević, stručni saradnik; Silvija Gambiroža, stručni saradnik

Ciljevi izučavanja predmeta:
Sticanje znanja o osnovama i principima organizacije i menadžmenta u sistemima, sa naglaskom na zdravstvo, kao sistema za pružanje usluga u domenu zdravstvene zaštite stanovništva. Upoznavanje sa funkcijama menadžmenta, integracija funkcije menadžmenta u organizacione službe. Upoznavanje i shvatanje organizacioni modela službi. Sticanje znanja o pojmovima kontrole, monitoringa, istraživanja i obezbjeđivanja kvaliteta.


Ishodi učenja(stečena znanja):
Student će nakon odslušpanog kolegija i položćenog ispita moći da: definiše faze menadžmenta i organizaciju sestrinske službe; definiše savremeno liderstvo kao i teorije liderstva; pravilno delegira poslove u sestrinskoj službi; da primjeni strategiju motivacije; da organizuje i primjeni timski rad medicinskih sestara/tehničara i postigne autonomiju u sestrinstvu; upozna vrste planiranja sestrinske službe, kadrovsku politiku; vrši procjenu kvaliteta u zdravstvenim ustanovama, posebno u zdravstvenoj njezi; upozna uvođenje sistema kvaliteta i pisanje procedura za obezbjeđenje kvaliteta.


Kompetencije:
1, 2, 5, 7, 8, 9 (pogledati prilog Kompetencije).


Sadržaj predmeta:
Definisanje menadžmenta. Istorijski razvoj i teorije menadžmenta. Planiranje kadrova. Uvođenje u posao novoprimljenih radnika. Edukacija kadrova. Upravljanje zdravstvenom njegom. Sprovođenje kontrole i monitoring u obezbjeđivanju kvaliteta zdravstvene njege.


Metode nastave i savladavanje gradiva:
Nastava se izvodi u obliku predavanja, izrade seminarskih radova, kolokvija, konsultacija i samostalnog rada studenta.


Literatura:
Rakić, S. i Antonić, D. (2015). Osnove zdravstvenog manadžmenta. Banja Luka: Apeiron.
Mićović, P. (2008). Zdravstveni menadžment. Beograd: Savremena administarcija
Milović, Lj. (2004). Organizacija zdravstvene njege sa mandžmentom. Beograd: Naučna knjiga.

 

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno bodova

Prisustvo nastavi

10

Usmeni / Pismeni

50

100

Kolokvij (i)

20

Seminarski rad

20

Posebna naznaka za predmet:

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Mirko Stanetić, redovni profesor; Silvija Gambiroža, stručni saradnik i Darija Knežević, stručni saradnik

Poslednji put izmenjenočetvrtak, 29 mart 2018 14:52

Ostavi komentar

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in